Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2021–2022 är obligatorisk för de barn som är födda 2015. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas under verksamhetsperioden 2021–2022 i Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem samt Daghemmet Grytet. Om ett barn deltar i förskoleundervisning i ett privat daghem, kan kommunen där daghemmet är beläget ersätta daghemmet för ordnandet av förskoleundervisning under förutsättningen att kommunen har beviljat enheten rätt att förmedla avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen börjar 16.8.2021 och slutar 3.6.2022. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag. Höstlovet är 20–22.10.2021, jullovet 18.12.2021–9.1.2022 och sportlovet vecka 8: 21–25.2.2022. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör fyllas i senast 31.1.2021. Ansökan bör också fyllas i för de barn som redan har plats i småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal plats i småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats i småbarnpedagogik debiteras kundavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats i småbarnspedagogik utöver förskoleverksamheten kan familjen ansöka om småbarnspedagogik t.ex. för förskolans lovtider.

Beviljande av förskoleplats (SUS §87, 10.11.2016)

I primär elevantagning används samma kontinuitetsprincip som i sekundär elevantagning. Om grunder för sekundär elevantagning har den svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 10.11.2016 § 87 beslutat följande:

1.Ett barn som regelbundet har deltagit i småbarnsfostran under vårterminen under det år då förskoleundervisningen inleds i samma daghem där det bildas en förskolegrupp har rätt att inleda förskoleundervisningen i samma daghems förskolegrupp.  
2.Sökande som har ett syskon som är elev i årskurs 1-7 inom den grundläggande utbildningen i Grankulla. Syskonprincipen tillämpas inte om sökandens syskon går på årskurs 8-9 inom den grundläggande utbildningen då ansökan görs.  
3.Grunderna för sekundär elevantagning i förskolan tillämpas i nämnd ordning. Ifall det inom den gällande grunden finns fler ansökningar till förskoleundervisning än kvarstående platser i förskolegrupperna, avgör lotten vem som får plats. Efter att grunderna i pkt 1-2 tillämpats avgör likaså lotten ifall det finns fler ansökningar från andra kommuner än kvarstående platser i förskolegrupperna. I fall det bland ansökningarna finns flera sökanden från samma hushåll, deltar dessa i lottningen som en sökande. I fall den sista platsen i lottningen går till en dylik lott, görs lottningen gällande den sista platsen på nytt.

Vid sekundär elevantagning fylls de platser som eventuellt blivit lediga i förskolegrupperna i samband med den primära elevantagningen senast vid utgången av maj det år som förskoleundervisningen inleds. Nya förskolegrupper bildas inte för sekundär elevantagning. Sekundär elevantagning får inte heller ge upphov till tilläggsresurser. Ersättning för skolresor betalas inte inom den sekundära elevantagningen.

Blanketter