Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2024 – 2025 är obligatorisk för de barn som är födda 2018. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

I Grankulla ordnas svenskspråkig förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2024–2025 i förskolan vid Granhult. Om ett barn deltar i förskoleundervisning i ett privat daghem i en annan kommun, kan kommunen där daghemmet är beläget ersätta daghemmet för ordnandet av förskoleundervisning under förutsättningen att kommunen har beviljat enheten rätt att förmedla avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen börjar 8.8.2024 och slutar 30.5.2025. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag. Höstlovet är 14. – 18.10.2024, jullovet 21.12.2024 – 6.1.2025 och sportlovet vecka 8: 17. – 21.2.2025. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör ifyllas senast 31.1.2024 i första hand elektroniskt på adressen www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-for-smabarnspedagogik/kommunal-smabarnspedagogik/ansokan/.

Den sökande får ett skriftligt beslut om förskoleplatsen. Ansökan bör ifyllas även för de barn som redan har plats inom småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal plats inom småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats inom småbarnpedagogik debiteras klientavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats inom småbarnspedagogik utöver förskoleverksamheten, eller om platsen sägs upp, kan familjen ansöka om småbarnspedagogik t.ex. för förskolans lovtider.

Förskoleåret

Förskolan är en viktig tidsperiod i barnets liv. Förskoleundervisningen ska planeras och genomföras så att barnen har möjlighet att bli inspirerade, experimentera och att lära sig nytt. Barnens utveckling inom de olika kunskaps- och färdighetsområdena breddas genom att de agerar och är aktiva och leker i månsidiga lärmiljöer. I förskoleundervisningen ska barnen ges tillfälle att kommunicera på olika sätt och att stärka sina sociala färdigheter.

Grankulla stads läroplan för förskoleundervisningen 2023

Grankulla stads läroplan för förskoleundervisningen har publicerats och finns tillgänglig på eGrunder. Klicka på den blåa rubriken för att se planen.
För att ladda ner förskoleplanen i pdf-format, klicka på “Ladda ner PDF-filen” längst ner på sidan.

Bilagor till Grankulla stads läroplan för förskoleundervisningen:

Obs! Om du öppnar läroplans bilagan i Word Online visas sidhuvud och sidfot (dvs. rubriker) när du väljer “Visa” -> “Sidhuvud och sidfot”

I primär elevantagning används samma kontinuitetsprincip som i sekundär elevantagning. Om grunder för sekundär elevantagning har den svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 10.11.2016 § 87 beslutat följande:

1.Ett barn som regelbundet har deltagit i småbarnsfostran under vårterminen under det år då förskoleundervisningen inleds i samma daghem där det bildas en förskolegrupp har rätt att inleda förskoleundervisningen i samma daghems förskolegrupp.  
2.Sökande som har ett syskon som är elev i årskurs 1-7 inom den grundläggande utbildningen i Grankulla. Syskonprincipen tillämpas inte om sökandens syskon går på årskurs 8-9 inom den grundläggande utbildningen då ansökan görs.  
3.Grunderna för sekundär elevantagning i förskolan tillämpas i nämnd ordning. Ifall det inom den gällande grunden finns fler ansökningar till förskoleundervisning än kvarstående platser i förskolegrupperna, avgör lotten vem som får plats. Efter att grunderna i pkt 1-2 tillämpats avgör likaså lotten ifall det finns fler ansökningar från andra kommuner än kvarstående platser i förskolegrupperna. I fall det bland ansökningarna finns flera sökanden från samma hushåll, deltar dessa i lottningen som en sökande. I fall den sista platsen i lottningen går till en dylik lott, görs lottningen gällande den sista platsen på nytt.

Vid sekundär elevantagning fylls de platser som eventuellt blivit lediga i förskolegrupperna i samband med den primära elevantagningen senast vid utgången av maj det år som förskoleundervisningen inleds. Nya förskolegrupper bildas inte för sekundär elevantagning. Sekundär elevantagning får inte heller ge upphov till tilläggsresurser. Ersättning för skolresor betalas inte inom den sekundära elevantagningen.

Blanketter

Genom länken nedan kan du se ditt kundförhållande och bl.a. hur ditt ärende framskrider:

Ansökan för att få ordna förskoleundervisning