Det kommunala beslutsfattandet är offentligt. Beslutanderätten i staden utövas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, utskotten, personalsektionen och centralvalnämnden.

Enligt 140 § i kommunallagen är delgivningen av beslut med en kommunmedlem bunden till framläggningen av protokollet i det allmänna datanätet. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Besvärstiden börjar dagen efter att protokollet tillkännagetts.

Förtroendeorganens protokoll tillkännages genom publicering på stadens webbplats en vecka efter sammanträdet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om dagen då protokollet ska publiceras infaller på en helgdag eller någon annan sådan dag då staden i regel har stängt, publiceras protokollet följande vardag.

Organens mötestidtabeller (pdf)

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats på stadens webbplats. Beslutet avpubliceras efter att tiden för ändringssökande tagit slut.

Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

I protokollen publiceras endast sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från webbplatsen när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I protokollen kan också förekomma bilagor som inte publiceras på webbplatsen. Orsaken kan vara att bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter, eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller att bilagorna av tekniska skäl inte är tillgängliga i digital form.

Kontaktuppgifter

Hanna Ormio

Förvaltningsdirektör
Organisation
Stadskansliet

Mattias Karlsson

Förvaltningssekreterare
Organisation
Stadskansliet