Stipendier och understöd

Grankulla stad beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Bidrag beviljas för verksamhet som överensstämmer med Grankullas stads värderingar, främjar förverkligandet av strategiska mål och kompletterar stadens egen verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, kultur-, ungdomsverksamhet. 

Ansök om understöd med kultur- och fritidstjänsternas gemensamma ansökningsblankett. Du hittar blanketterna längst ner på denna sida. Du kan även få blanketterna från stadshusets info, Grankullavägen 10. Vi ber dig att läsa noggrant igenom både de allmänna principerna och ansökningsblanketten innan du skickar in ansökan. Kom ihåg att även skicka in föregående årets redovisning.

Ansökningstiden börjar på torsdagen, 15.2.2024. Adressera blanketterna; både ansökan och föregående årets redovisning med bilagor till den ifrågavarande verksamhet som beviljar understödet. Observera att den 31.3.24 är en söndag och stadshuset är stängt under helgerna.


Lämna in alla blanketter och bilagor senast 31.3.2024 kl. 15.00 till:
kirjaamo@kauniainen.fi
eller
Grankulla stad 
Registraturen 
Grankullavägen 10 
02700 Grankulla

Annat viktigt

  • Om användaren begär ändringar i användningstiderna och detta orsakar extra städningskostnader, ansvarar användaren själv för de uppkomna kostnaderna: 75 € / h
  • Slutstädning av evenemang och fester: 75 € / h (min. 2 h)
  • Grankullas pensionärsorganisationer får använda Junghans och ungdomshusets utrymmen kostnadsfritt på vardagar.
  • Grankulla musikfest får använda kostnadsfritt de utrymmen som kultur- och fritidstjänsterna förvaltar under musikfesten.
  • Grankulla AA-grupp och Röda Korset får använda Junghans källarutrymme kostnadsfritt.
  • Villa Junghans är kostnadsfritt för musikföreningar registrerade i Grankulla.
  • Kasabergets skolas utrymmen, med undantag för idrotts- och specialutrustade utrymmen, är kostnadsfria för alla föreningar registrerade i Grankulla.
  • Idrottstjänsternas förvaltade förråds-, kontors-, gym- och omklädningsrum är kostnadsfria för idrottsföreningar registrerade i Grankulla.
  • Ungdomstjänsternas förvaltade kontors- och förrådsutrymmen är kostnadsfria för scoutföreningar registrerade i Grankulla.

Understöd för idrottsverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan i första hand sökas av idrottsföreningar och -klubbar som har Grankulla som hemort. Verksamhetsunderstöd kan sökas till stöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av en idrottsförening eller -klubb. För att föreningen ska bli beviljad understöd krävs ett missbruksprogram och att föreningen lämnar in den i samband med sin ansökan.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas för syften som ligger utanför den ordinarie idrottsverksamheten, bl.a. för att arrangera större evenemang eller betydande tävlingar eller för något annat välmotiverat ändamål.

Träningsstipendier för idrottare

Träningsstipendier kan sökas av idrottare som är fast bosatta i Grankulla eller har fast verksamhet i staden. Unga sökande under 29 år prioriteras och stipendiets avsikt är att stödja den sökandes idrottsverksamhet eller ge möjlighet till vidare studier inom den egna sportgrenen. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad studerande.

Understöd för kulturverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan sökas av registrerade eller oregistrerade kultursammanslutningar som har Grankulla som hemort eller som bedriver kulturverksamhet i Grankulla på permanent basis. Verksamhetsunderstöd kan sökas som stöd för kulturverksamhet som nämns i föreningens verksamhetsplan, t.ex. resekostnader, arvoden, stöd till föreningens medlemmar samt hyres- och driftskostnader.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas för kulturprojekt eller andra välmotiverade ändamål. Projektunderstöd kan användas för kostnader som uppkommer i samband med det projekt som stöds.

Konstnärsstipendium

Konstnärsstipendium kan sökas av en konstnär som är fast bosatt i Grankulla eller som bedriver konstnärlig verksamhet i Grankulla på permanent basis. Stipendiet är avsett som stöd för konstnärlig eller litterär verksamhet eller som stöd för fortsatta studier inom konstnärens egen konstart. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad konststuderande.

Understöd för ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan sökas för ungdomsverksamhet som drivs av ungdomsföreningar verksamma i Grankulla, för annan verksamhet som ordnas av ungdomarna själva eller för övrig ungdomsverksamhet. Verksamhetsunderstöd kan sökas av ungdomsföreningar och -sammanslutningar samt andra fria ungdomsgrupper för Grankullaungdomar, under förutsättning att minst 2/3 av medlemmarna är i åldern 7–28 år.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas som ett engångsbidrag, t.ex. för att ordna ett enskilt evenemang, för resebidrag, för att införskaffa material och utrustning som behövs för verksamheten, eller för något annat välmotiverat ändamål, t.ex. verksamhet inom fria ungdomsgrupper.

Ansökan för välfärdsområde

Välfärdsområdets organisationsbidragskriterier finns bakom länken nedan. Mer information finns på Västra Nylands organisations webbplats.

Blanketter

OBS!  Läs de allmänna principerna för beviljande av understöd före du fyller i din ansökan.

Tilläggsfrågor kan riktas åt:

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Tero Kuivalainen

Idrottsplatschef
Organisation
Idrottstjänster

Kermit Haapalainen

Ansvarig för ungdomstjänster
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet

Gisela Montonen

Kultur- och kommunikationsplanerare
Organisation
Bildning – Kulturväsendet