Stipendier och understöd

Grankulla stad beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, bildnings-, ungdoms- eller social- och hälsovårdsverksamhet. 

OBS!  Läs principerna före du fyller i din ansökan.

Ansökningar om understöd ska lämnas in på kultur- och fritidstjänsternas gemensamma ansökningsblankett. 

Blanketten finns att få på stadens hemsida (länk till höger), i stadshusets info, Grankullavägen 10, och på kultur- och fritidstjänsternas kontor, Leagränden 4. Blanketterna; både ansökan och föregående års redovisning med bilagor adresseras till det utskott som beviljar understödet och lämnas in senast 31.3.2023 kl. 15.00 till: 

kirjaamo@kauniainen.fi
eller

Grankulla stad 
Registraturen 
Grankullavägen 10 
02700 Grankulla

Tilläggsfrågor kan riktas åt:

Elina Pynnönen

Byråsekreterare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet


Understöd för idrottsverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan i första hand sökas av idrottsföreningar och -klubbar som har Grankulla som hemort. Verksamhetsunderstöd kan sökas till stöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av en idrottsförening eller -klubb.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas för syften som ligger utanför den ordinarie idrottsverksamheten, bl.a. för att arrangera större evenemang eller betydande tävlingar eller för något annat välmotiverat ändamål.

Träningsstipendier för idrottare

Träningsstipendier kan sökas av idrottare och tränare som är fast bosatta i Grankulla eller har fast verksamhet i staden. Unga sökande under 29 år prioriteras och stipendiets avsikt är att stödja den sökandes idrottsverksamhet eller ge möjlighet till vidare studier inom den egna sportgrenen. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad studerande.

Understöd för kulturverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan sökas av registrerade eller oregistrerade kultursammanslutningar som har Grankulla som hemort eller som bedriver kulturverksamhet i Grankulla på permanent basis. Verksamhetsunderstöd kan sökas som stöd för kulturverksamhet som nämns i föreningens verksamhetsplan, t.ex. resekostnader, arvoden, stöd till föreningens medlemmar samt hyres- och driftskostnader.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas för kulturprojekt eller andra välmotiverade ändamål. Projektunderstöd kan användas för kostnader som uppkommer i samband med det projekt som stöds.

Konstnärsstipendium

Konstnärsstipendium kan sökas av en konstnär som är fast bosatt i Grankulla eller som bedriver konstnärlig verksamhet i Grankulla på permanent basis. Stipendiet är avsett som stöd för konstnärlig eller litterär verksamhet eller som stöd för fortsatta studier inom konstnärens egen konstart. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad konststuderande.

Ny understödsform till lokala kulturaktörer – konstnärsrummet på Villa Junghans

Grankulla stads kulturtjänster vill erbjuda ett arbetsrum på Villa Junghans för lokala kulturprojekt. Villa Junghans ligger på adressen Leagränden 4 och huset används av lokala seniorföreningar och hyrs ut för möten, seminarier och festevenemang.

I husets övrevåning finns Grankullas musikfests kontor och där finns även ett rum på cirka 20 kvadratmeter som har varit tomt sedan kultur- och fritidsavdelningens administration flyttade till stadshuset i början av 2023. Lokala kulturaktörer kan ansöka om att använda rummet under hösten 2023 och våren 2024. Rummet kan användas som arbetsutrymme eller ateljé. 

Arbetsrumsbidraget beviljas privatpersoner som är permanent bosatta i Grankulla. Bidraget beviljas för kulturverksamhet som stämmer överens med Grankulla stads värderingar och främjar uppnåendet av de strategiska målen. Beviljandet av bidraget förutsätter att sökanden lämnar in en ansökan. Ansökan med bilagor måste komma till stadens registratur inom ansökningstiden. Försenade ansökningar kommer inte att behandlas. Vid beviljandet av bidraget bedöms kvaliteten och omfattningen av sökandens verksamhet.  

Arbetsrumsbidraget söks med hjälp av denna elektroniska blankett eller en blankett som kan erhållas på stadens webbplats. Blaketten i pappersformat kommer inom denna vecka. Ansökningstiden börjar den 12 juni och slutar den 31 juli 2023 kl. 16.00. Välfärdsutskottet fattar beslutet om fördelningen av konstnärsrummet 30.8.2023. 

Hör av er med frågor om understödet till Cecilia McMullen fram till 29.6.2023.
cecilia.mcmullen@grankulla.fi eller 0505599580

Understöd för ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan sökas för ungdomsverksamhet som drivs av ungdomsföreningar verksamma i Grankulla, för annan verksamhet som ordnas av ungdomarna själva eller för övrig ungdomsverksamhet. Verksamhetsunderstöd kan sökas av ungdomsföreningar och -sammanslutningar samt andra fria ungdomsgrupper för Grankullaungdomar, under förutsättning att minst 2/3 av medlemmarna är i åldern 7–28 år.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas som ett engångsbidrag, t.ex. för att ordna ett enskilt evenemang, för resebidrag, för att införskaffa material och utrustning som behövs för verksamheten, eller för något annat välmotiverat ändamål, t.ex. verksamhet inom fria ungdomsgrupper.

Ansökan för välfärdsområde 2024

Välfärdsområdets organisationsbidragskriterier för 2024 finns bakom länken nedan. Ansökningstiden för bidrag kommer att vara mellan augusti och september 2023.Mer information finns på Västra Nylands organisations webbplats.

Mer information kan fås av