Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Till nödnumret ringer man endast i brådskande nödsituationer där hjälpande myndigheter behövs på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialvården). Utbildade nödcentraloperatörer tar emot nödmeddelanden i sex nödcentraler i Fastlandsfinland. Nödcentralen svarar på nödsamtal med orden ”Hätäkeskus – Nödcentralen”. Om du ringer ett nödsamtal är det viktigt att du lyssnar och svarar på de frågor som ställs under nödsamtalet.

Ladda ner appen 112 Suomi. Då du ringer ett nödsamtal via appen i händelse av en nödsituation förmedlas din position automatiskt till nödcentralen.

Beredskap

Beredskap innebär att man på förhand förbereder sig inför olika typer av olyckor och krissituationer. Målet är att verksamheten i samhället och människornas vardag ska kunna fortgå så fritt från störningar som möjligt.

Befolkningsskydd

Befolkningsskyddet har som mål att skydda befolkningen från skador som orsakas av krig eller förhållanden som kan jämföras med krig. Befolkningsskyddets syfte är också att begränsa skadorna och mildra verkningarna av förhållandena.

Grankullas befolkningsskydd
För närvarande är det stora befolkningsskyddets kapacitet 1500 personer, vilket i förhållande till invånarantalet relativt taget är bland de högsta i landet.
Därtill finns befolkningsskyddsrum i de husbolag som är större än 1200 m2. För dessa ska varje bolag ha en utsedd befolkningsskyddsansvarig.

Grankulla har enligt en färsk statistik befolkningsskyddsplatser för alla 11 000 personer då man räknar med skyddsrummen i husbolag, läroinrättningar och hos kommersiella aktörer utöver de som finns i stadens fastigheter.

Då befolkningsskydd tas i bruk sker det alltid med myndighetsbeslut, varefter skyddet ska iståndsättas inom 72 timmar.

Reservförråd

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna. 72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll. I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.