Föredragningslistor och protokoll från och med 1.1.2021

Protokoll 1.6.2015 – 31.12.2020
OBS! Nämnderna blev utskott från och med 1.7.2017. Nämndernas protokoll kan ses i slutet av den ovan nämnda sidan.

Förtroendeorganens protokoll tillkännages genom publicering på stadens webbplats en vecka efter sammanträdet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om dagen då protokollet ska publiceras infaller på en helgdag eller någon annan sådan dag då staden i regel har stängt, publiceras protokollet följande vardag.

Organens möteskalendrar kan läsas vid respektive organ.

I protokollen publiceras endast sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från webbplatsen när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I protokollen kan också förekomma bilagor som inte publiceras på webbplatsen. Orsaken kan vara att bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter, eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller att bilagorna av tekniska skäl inte är tillgängliga i digital form.

Sökande av ändring

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, en nämnd eller ett utskott, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem kan framställa en skriftlig begäran om omprävning.

Begäran om omprövning i ett beslut framställs till det organ som har fattat beslutet, eller vars sektion eller myndighet har fattat beslutet.

Ändring i beslut som fattats av stadsfullmäktige söks hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

Begäran om omprövning får framställas och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part, sakägare) samt av kommunmedlemmarna.

En mer detaljerad anvisning för sökande av ändring finns vid varje beslut.