På individnivå innebär delaktighet en upplevelse som uppstår när en människa känner att hon tillhör en grupp eller gemenskap som är betydelsefull. I en gemenskap tar sig delaktigheten uttryck i ömsesidig uppskattning och tillit mellan medlemmarna samt möjlighet att ha inverkan inom sin gemenskap.  På samhällelig nivå betyder delaktighet att människor har möjligheter och rättigheter samt att det finns en ömsesidighet människor emellan. På politisk nivå avses åtgärder som stärker människors medverkande och delaktighet i samhället.

Samhällsstrukturerna och kommunernas tjänster har en viktig roll i främjandet av delaktighet. Skolor, arbetsplatser, organisationer, församlingar, hobbyföreningar och andra föreningar är exempel på samfund som främjar delaktighet.

Vi bör inkludera invånare, kunder och erfarenhetsexperter i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av tjänster. En stark upplevelse av delaktighet har en betydande roll för såväl individens som hela samhällets välmående. Delaktighet uppmuntrar individen att ta hand om den egna hälsan och vara aktiv i sin egen närmiljö och på det sättet även öka livskraften i kommunen. 

Genom delaktighet påverkar vi också ensamhet.  Ensamhet inverkar nämnvärt på livskvaliteten samt hälsan och välmåendet.