Yksilön tasolla osallisuus ilmenee kokemuksena, joka syntyy kun ihminen tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä osallisuus ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään.  Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja oikeuksien toteutumista sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta. Politiikkatasolla osallisuudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Yhteiskunnan rakenteilla ja kuntien palveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä.  Koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset ovat esimerkkejä yhteisöistä, joissa osallisuutta edistetään.

Asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat tulee ottaa mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Vahvalla osallisuuden kokemuksella on merkittävät vaikutukset niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös koko yhteiskunnalle. Se kannustaa yksilöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja olemaan aktiivinen omassa lähiympäristössään ja siten lisäämään omalta osaltaan kunnan elinvoimaisuutta. 

Osallisuuden kautta vaikutamme myös yksinäisyyteen. Yksinäisyys vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun sekä terveyteen ja hyvinvointiin.