Toimintavuonna 2021–2022 esiopetus on velvoittavaa kaikille vuonna 2015 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2021–2022 Metsämajan päiväkodin yhteydessä toimivassa esiopetusryhmä Oasenissa, päiväkoti Pikku Akatemiassa sekä Sansinpellon päiväkodissa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa. Jos lapsi osallistuu yksityisen päiväkodin tarjoamaan esiopetukseen, päiväkodin sijaintikunta voi maksaa päiväkodille korvauksen esiopetuksen järjestämisestä, jos kunta on myöntänyt yksikölle oikeuden antaa maksutonta esiopetusta.  

Esiopetus alkaa 16.8.2021 ja se päättyy 3.6.2022. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Syysloma on 20.–22.10.2021, joululoma on 18.12.2021–9.1.2022 ja hiihtoloma viikolla 8: 21.–25.2.2022. Esiopetushakemus tulee täyttää viimeistään 31.1.2021. Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samassa yksikössä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta voi hakea laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Esiopetuspaikan myöntäminen (SOV §83, 7.11.2016)

Ensisijaisessa oppilaaksiotossa käytetään samaa varhaiskasvatuksen jatkuvuusperustetta kuin toissijaisessa oppilaaksiotossa. Esiopetuksen toissijaisen oppilaaksioton perusteista suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 7.11.2016 § 83 päättänyt seuraavasti:

1.Lapsella, joka on esiopetuksen alkamisvuoden kevätkaudella säännöllisesti osallistunut varhaiskasvatukseen samassa päiväkodissa johon muodostuu esiopetusryhmä, on oikeus aloittaa esiopetus saman päiväkodin esiopetusryhmässä.  
2.Lapsella, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1 – 7, on oikeus toissijaiseen esiopetuspaikkaan Kauniaisten esiopetuksessa. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos hakijan sisarus on perusopetuksen luokalla 8 – 9 hakutilanteessa.  
3.Esiopetuksen oppilaaksioton perusteita noudatetaan luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä olevia toissijaisia esiopetuspaikkoja hakee saman kriteerin perusteella useampi kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto kriteereillä 1 ja 2 on tehty, suoritetaan toissijaista esiopetuspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien esiopetuspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen esiopetuspaikka menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä toissijaisesta esiopetuspaikasta uudelleen.

Toissijaisen oppilaaksioton kautta täytetään niitä paikkoja, jotka mahdollisesti ovat jääneet täyttämättä ensisijaisessa oppilaaksiotossa viimeistään toukokuun loppuun mennessä sinä vuonna kuin esiopetus alkaa. Uusia esiopetusryhmiä ei perusteta toissijaisen oppilaaksioton johdosta, eikä se saa aiheuttaa lisäkustannuksia tai tarvetta lisäresurssiin. Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun lapsen matkoja esiopetukseen ja esiopetuksesta ei korvata.