Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen

Pöytäkirjat 1.6.2015 – 31.12.2020
HUOM! Lautakunnat muutettiin valiokunniksi 1.7.2017 alkaen. Lautakuntien pöytäkirjat ovat edellä mainitun sivun lopussa.

Toimielinten pöytäkirjat saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kaupungin kotisivuilla viikon kuluttua kokouksesta, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos pöytäkirjan julkaisupäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat julkaistaan nähtäville sitä seuraavana arkipäivänä.

Toimielinten kokousaikataulut ovat luettavissa asianomaisen toimielimen kohdassa.

Pöytäkirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjojen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Pöytäkirjoissa saatetaan mainita myös liitteitä, joita ei julkaista kotisivuilla. Syy voi olla, että liitteet sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai liitteitä ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.

Muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus tehdään edellä tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Tarkempi muutoksenhakusohje löytyy jokaisen päätöksen kohdalta.