Kunnallinen päätöksenteko on julkista. Päätösvaltaa kaupungissa käyttävät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, valiokunnat, henkilöstöjaosto ja keskusvaalilautakunta.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville. Muutoksenhakuaika alkaa pöytäkirjan nähtävilläolopäivää seuraavasta päivästä.

Toimielinten pöytäkirjat saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kaupungin kotisivuilla viikon kuluttua kokouksesta, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos pöytäkirjan julkaisupäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat julkaistaan nähtäville sitä seuraavana arkipäivänä.

Toimielinten kokousaikataulut (pdf)

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joihin kuntalainen voi hakea muutosta kuntalain nojalla, tulevat yleisesti nähtäväksi, kun viranhaltijapäätös on julkaistu kaupungin kotisivuilla. Päätös poistetaan muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen.

Muut viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavan viikon maanantaina.

Pöytäkirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjojen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Pöytäkirjoissa saatetaan mainita myös liitteitä, joita ei julkaista kotisivuilla. Syy voi olla, että liitteet sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai liitteitä ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon.

Yhteystiedot

Hanna Ormio

Hallintojohtaja
Organisaatio
Kaupunginkanslia

Mattias Karlsson

Hallintosihteeri
Organisaatio
Kaupunginkanslia