Päiväkodin osoite: Stenbergintie 30, 02700 Kauniainen.

Grani Språkbad tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on 3 lapsiryhmää, joista kahdessa käytetään ruotsin kieltä. Päiväkotiin hallinnollisesti kuuluva, samassa pihapiirissä toimiva Satuvuoren ryhmäperhepäiväkotiryhmä, tarjoaa suomenkielistä varhaiskasvatusta alle 3-vuotiaille.

Kielikylpypolku alkaa päiväkodissa ja jatkuu päiväkodissa järjestettävän esiopetuksen kautta Mäntymäen kielikylpyluokalle. Kielikylpypolku voi alkaa lapsella seuraavasti:

  • Alle 3-vuotiaana suomenkielisessä Satuvuoren ryhmäperhepäiväkodissa
  • 3–4-vuotiaana päiväkodin suomenkielisessä Hautomo-ryhmässä
  • Sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5-vuotta päiväkodin ruotsinkielisessä Femmorna-ryhmässä

Kielikylpy on tarkoitettu suomenkielisten perheiden lapsille. Kielikylpyryhmissä (Femmorna ja Förskola) on kussakin paikka 21:lle lapselle. Molemmissa ryhmissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Hautomo-ryhmässä on niin ikään paikka 21:lle lapselle ja siellä työskentelee kaksi opettajaa sekä lastenhoitaja. Ryhmäperhepäivähoidossa työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa vastaten 8 lapsen varhaiskasvatuksesta. Ryhmiksessä lapset ovat alle kolmevuotiaita.

Kielikylpyperiaatteen mukaan opettajat ja hoitajat puhuvat lapsille ruotsia ja lapsi oppii kielen samalla tavoin kuin on aiemmin omaksunut äidinkielensä, eli kuulemalla ja vähitellen käyttämällä kieltä arjessaan. Ryhmissä toimiva henkilöstö on kaksikielistä ja yhteistyö huoltajien kanssa tapahtuu joko ruotsin- tai suomen kielellä. Huoltajien tärkeänä roolina on monipuolistaa lapsen suomen kielen (sekä mahdollisen muun kotikielen) sanavarastoa ja kielitaitoa.

Tavoitteenamme on luoda myönteinen ja suvaitsevainen asenne muita kieliä ja kulttuureita kohtaan turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kielitaidon osalta tavoitteenamme on antaa lapselle rohkeutta ja innostusta saavuttaa toiminnallinen ruotsin kielen taito.

Kauniaisten kaupungin kielikylpyyn valinnan linjaukset (SOVV §64, 22.8.2018)

1Kielikylpypäiväkodin johtaja ylläpitää kielikylvyn jonolistaa. Jonolista toimii ensisijaisesti lapsen syntymävuoden mukaan, tai toissijaisesti suunnitellun perusopetukseen siirtymisajankohdan mukaan.
2Paikat kielikylpyryhmistä järjestetään kauniaislaisille lapsille ilmoittautumisten vastaanottamispäivän mukaisessa järjestyksessä.
3Kielikylpyjonoon ilmoittautuminen ei ole sitova. Lapsen paikka jonossa säilyy, kunnes kielikylpypäiväkodista (kielikylpyryhmästä, alle 5-vuotiaiden suomenkielisestä ryhmästä tai kielikypypäiväkodin yhteydessä toimivasta ryhmäperhepäiväkodista lapsen iästä riippuen) tarjotaan hänelle paikkaa.
4Jos perhe ei ota tarjottua paikkaa vastaan, perhe voi joko luopua kokonaan lapsen paikasta kielikylpyjonossa tai siirtyä ikäryhmässään jonon viimeiseksi. Mikäli lapsi ei käytä kunnallista varhaiskasvatusta, lapsi voi säilyttää aiemman jononumeronsa. Perheelle varataan riittävä aika (2 viikkoa) päättää ja valmistella siirto.
5Ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan valita kielikylpyyn 5-vuotiaasta alkaen, jos paikkoja on vapaana, kun kauniaislaiset halukkaat lapset ovat saaneet paikan. Ulkopaikkakuntalaisia kohdellaan jonossa järjestyksessä keskenään. Paikan saamisen edellytyksenä on kotikunnan myöntämä maksusitoumus.
6Ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta /ikäluokka. Jos ryhmä ei täyty, siihen voidaan ottaa seuraavana vuonna syntyneitä lapsia seuraavien periaatteiden mukaan:
a.    ikäjärjestys
b.    kehitystaso vanhempien arvioimana
c.    muodostuneet kaverisuhteet
d.    arvonta
7Kielikylpypäiväkodin suomenkieliseen ryhmään ja sen yhteydessä toimivaan ryhmäperhepäiväkotiin alle 5-vuotiaat lapset valitaan seuraavasti, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja:
a.    uudet hakijat, joiden sisarus aloittaa uutena joko 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
b.    uudet hakijat, joiden sisarus jatkaa 5 – tai 6-vuotiaiden ryhmässä
c.    uudet hakijat, joilla on sisarus kielikylpypäiväkodin suomenkielisessä ryhmässä
d.    muut uudet hakijat ja toisesta kunnallisesta päiväkodista siirtyvät hakijat jononumeron mukaan
e.    jononumero
8Paikkoja myönnettäessä varmistetaan, että kielikylpyjonossa olevat ensimmäiset 21 kauniaislaista lasta mahtuvat ryhmään viimeistään kielikylpytoiminnan alkaessa 5-vuotiaana.

Ilmoita lapsesi jonoon täyttämällä alla olevan linkin kaavake. Palauta kaavake joko päiväkotiin tai varhaiskasvatuspäällikölle.

Kielikylpyjono (docx)

Ota yhteyttä

Kati Tikka

Esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtaja