Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats på stadens webbplats. Beslutet avpubliceras efter att tiden för ändringssökande tagit slut.

Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

I protokollen publiceras endast sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från webbplatsen när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I protokollen kan också förekomma bilagor som inte publiceras på webbplatsen. Orsaken kan vara att bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter, eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller att bilagorna av tekniska skäl inte är tillgängliga i digital form.