Allmänna förvaltningen
Allmänna förvaltningen ansvarar för samordnandet av de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbetsförutsättningar samt skötseln av förvaltningen och ekonomin i praktiken. Dessutom hör stadens kost- och rengöringsservice till allmänna förvaltningen.

Social- och hälsovårdssektorn
Social- och hälsovårdssektorn har till uppgift att ha hand om kommuninvånarnas sociala trygghet, upprätthålla och främja invånarnas hälsa och funktionsförmåga, förebygga sociala problem och hälsorisker samt ha hand om sjukvården och rehabiliteringen.

Samhällstekniska sektorn
Samhällstekniska sektorn har hand om stadens markanvändning, byggnadstillsyn, byggherreverksamhet, byggnader och områden som staden äger samt underhåll av byggnader, områden och kommunteknik, maskinparken på maskindepån, trafikplanering, befolkningsskydd, miljövård och vattentjänster.

Bildningssektorn
Bildningssektorn ansvarar för den finskspråkiga och den svenskspråkiga undervisningen, småbarnspedagogiken samt kultur- och fritidstjänsterna, som omfattar stadsbiblioteket, medborgarinstitutet samt kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna.

Organisationsdiagram

Grankulla stads organisation (pdf)

Allmänna förvaltningens organisation (pdf)

Social- och hälsovårdens organisation (pdf)

Samhällsteknikens organisation (pdf)

Bildningens organisation (pdf)

Grankulla stads förtroendeorgan (pdf)