I Grankulla erbjuds kommunal småbarnspedagogik på daghem. Plats inom småbarnspedagogiken kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan det önskade startdatumet. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2024 ska ansökan om plats inom småbarnspedagogik ifyllas senast 31.1.2024 i första hand elektroniskt på adressen www.kauniainen.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/enheter-for-smabarnspedagogik/kommunal-smabarnspedagogik/ansokan/.

Den sökande får ett skriftligt beslut om platsen inom småbarnspedagogik.

Beviljande av plats inom småbarnspedagogik (SUUS §28, 17.4.2019)

För barnet anvisas en finsk- eller svenskspråkig vårdplats i mån av möjlighet enligt familjens förstahandsval. Finns det inte lediga platser på de alternativ som familjen föreslagit, fattar beslutsfattaren beslut enligt de följande placeringsgrunder:

1.hemkommun,
2.barnets behov för småbarnspedagogik (t.ex. att barnet inte alls har någon plats inom småbarnspedagogik från förut, barnets behov av småbarnspedagogiskt stöd),
3.särskilda orsaker som gäller barnet (t.ex. behov av stöd),
4.syskonförhållanden, dvs. att placera syskon i samma enhet,
5.gruppspecifika orsaker,
6.andra familjespecifika orsaker, t.ex. adress,
7.lottdragning.

I början av verksamhetsperioden strävar man efter att bilda grupperna så att för varje åldersklass förblir tillräckligt med platser för sådana barn som söker plats under verksamhetsåret. Således t.ex. i grupper för under 3-åringar kan en del fungera som en sk. två pedagogers grupp under höstperioden och platsantalet ökas via ökandet av personal med ansvar för fostran vid årsskiftet.