Kielikylpy Grani Språkbad är en språkbadsenhet för småbarnspedagogik. Verksamheten är avsedd för barn från finskspråkiga hem för att tillägna sig svenska. Enheten har tre grupper: en språkbadsförskolegrupp , en språkbadsgrupp för femåringar samt en finskspråkig grupp för 3–4-åriga barn. I anslutning till enheten finns även ett finskspråkigt gruppfamiljedaghem för barn i åldern 1–3 år.

Barnen till enheten väljs enligt ett separat kösystem. Mer information på den finskspråkiga sidan.