Valikko

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2016 – 2017 är obligatorisk för de barn som är födda 2010. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

 

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas under verksamhetsperioden 2016–2017 i Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Folkhälsans barnträdgård samt Stiftelsen Bensows daghem Lyan. Förskoleundervisningen börjar vid skolstarten 16.8.2016 och slutar 2.6.2017. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag och följer skolans verksamhetstider. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör lämnas senast 29.2.2016. Ansökan bör lämnas även för de barn som redan är i dagvård. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal dagvårdsplats, förblir rätten till dagvård samt placeringen i dagvård i kraft utan avbrott. Den dagvård som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en dagvårdsplats debiteras dagvårdsavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har dagvårdsplats, eller om dagvårdsplatsen sägs upp, bör familjen ansöka om dagvård enligt de i lagen bestämda tidpunkterna.Till vårdnadshavare


Förskoleundervisningen blir obligatorisk

Fr.o.m. 1.8.2015 är förskoleundervisningen obligatorisk. Alla barn ska delta i ettårig förskoleundervisning, eller i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås, året innan läroplikten uppkommer.


Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

Kommunen beslutar om de daghem och skolor där det ordnas lagenlig förskoleundervisning. Utöver detta har statsrådet beviljat vissa utbildningsanordnare tillstånd att anordna förskoleundervisning. Kommunen beslutar även om hur ansökan till förskoleundervisning sker och enligt vilken tidtabell. Förskoleundervisningen är avgiftsfri. Kommunen ska erbjuda barnet en förskoleplats.

Förskoleundervisningens mål
Förskoleundervisningen är läroplansenlig undervisning som främjar barnens förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig i kamratgrupp. Verksamheten planeras utgående från barnet och dess uppdrag är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv som lärande individ. I förskoleundervisningen ges barnen tillfälle att kommunicera på olika sätt och att stärka sina sociala färdigheter.  

Förskoleundervisningens mål definieras närmare i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan som Utbildningsstyrelsen fastställt:

http://www.oph.fi/lp2016/103/0/utbildningsstyrelsen_har_faststallt_de_nya_grunderna_for_laroplanen_22_12_2014Annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås
Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Om vårdnadshavarna inte ansöker om förskoleplats för sitt barn i något av de daghem eller skolor där kommunen ordnar förskoleundervisning, ska vårdnadshavarna på annat sätt ordna motsvarande verksamhet för barnet. Annan verksamhet genom vilken målen uppnås är sådan verksamhet som är läroplansenlig. Barndagvård är inte verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.
Förskoleundervisningen hör inte till läroplikten och kommunen har inte övervakningsskyldighet fastän barnet inte deltar i lagenlig förskoleundervisning.

Frånvaro
För frånvaro som är kortare än två veckor räcker det med en muntlig anmälan till förskolegruppens personal. Mer än två veckors frånvaro förutsätter skriftlig anhållan hos daghemsföreståndaren med en blankett som fås av daghemsföreståndaren. Bekanta dig med lagstiftningen som gäller förskoleundervisningens förpliktigande http://finlex.fi/sv/esitykset/he/2014/20140135


Grankullas läroplan för förskoleundervisningen 2016 (pdf) (2.5 MB)