Budget

Årligen bereds ett budgetförslag för följande kalenderår. Stadsfullmäktige godkänner budgeten och samtidigt en ekonomiplan för tre eller flera år.

I ekonomiplanen framförs utvecklingsmålen för stadens verksamhetsområden och redovisas för hur investeringarna finansieras.

När budgeten utarbetas används målen i ekonomiplanen som utgångspunkt. Fullmäktige fastställer verksamhetsmålen och anvisar de resurser som behövs för att målen ska nås.

Ekonomiplanen görs upp för tre år, av vilka det första är budgetåret. Investeringsgranskningen görs i Grankulla för fem år.

Budgeten innehåller uppgifts- och projektspecifika verksamhetsmål, anslag och en inkomstbudget.

Stadsfullmäktige beslutar årligen i samband med behandlingen av budgeten hur bindande den är. Endast fullmäktige kan under året ändra innehållet i budgeten.

Man följer upp hur budgeten verkställs enligt de ställda målen och ledamöterna underrättas om situationen.

Bokslut

Stadsstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och överlämna det till fullmäktige före utgången av juni.

Stadsfullmäktige fattar beslut om godkännande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet efter att det fått revisorernas revisionsberättelse och revisionsnämndens utvärderingsberättelse.

Till bokslutet hör en verksamhetsberättelse, tablå över budgetutfallet, resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning inklusive noter. Bokslutet innehåller också nyckeltal som beskriver stadens ekonomiska situation och dess utveckling.

I verksamhetsberättelsen finns uppgifter om hur stadens verksamhet utvecklats och en redogörelse för hur de av fullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin nåtts.

I tablån över budgetutfallet visas separat driftsekonomins och investeringarnas utfall och hur balansräknings- och finansieringsdelarna verkställts.

Resultaträkningen visar huruvida den inkomstfinansiering som flutit in i form av intäkter räcker till för att täcka kostnaderna för tjänsteproduktionen.

Med finansieringsanalysen visar kommunen storleken på överskottet eller underskottet i
kassaflödet från stadens verksamhet och investeringar.

Balansräkningen beskriver stadens ekonomiska ställning i slutet av räkenskapsperioden.

Grankulla stads drätselkontor svarar för insamlingen av bokslutsuppgifter och beredningen av bokslutet.

Personalberättelse