Valikko

Notiser

. . . . . . . . . . . . .
29.6.2009


Restaureringsarbetet av Gallträsk med hjälp av geotubmetoden

Västra Finlands miljötillståndsverk har i februari 2009 beviljat Grankulla stad mudderlov i enlighet med vattenlagen för muddringen av Gallträsk samt lov i enlighet med miljöskyddslagen för att behandla muddermassorna med geotub-metoden samt för att få leda det avskilda vattnet tillbaka till Gallträsk. Enligt utfärdade villkor får muddringsarbetena årligen genomföras under tiden 1.9-31.5. Målet med projektet är att avlägsna slam från ett ca 2 hektar stort område i sjön och öka vattenvolymen med ca  22 000 m3 beroende på bottensedimentets torrsubstanshalt. Med hjälp av ovan nämnda åtgärder strävar man till att öka sjöns medeldjup från en till två meter på det muddrade område och på så vis förbättra vattenutbytet. Därtill vill man förhindra igenväxningen av sjön samt möjliggöra en ökning av vattenorganismarterna i sjön.   

Projektets första muddringsomgång genomfördes denna vår under maj månad. Det muddrade slammet pumpas till sk. geotuber varifrån vattnet filtreras och rinner tillbaka till sjön. På grund av utdragen lovbehandling kunde projektet inte inledas som planerat hösten 2008 och därför är man denna sommar tvungen att förvara geotuberna i ett inhägnat område vid stranden av Gallträsk. De kommande åren kommer det torkade slammet och geotuberna att avlägsnas redan under våren. Muddringsarbetena fortsätter igen i september.

Det egentliga muddringsarbetet utförs av Vesirakennus Ojanen Ab och som projektledningskonsult fungerar SITO Rakennuttaja Oy. Sjöns vattenkvalitet följs upp av FCG Ab i enlighet med de villkor miljötillståndsverket har utfärdat. Projektet förutses vara genomfört i sin helhet senast år 2011.


. . . . . . . . . . . . .

30.1.2009


Gallträsk fick vattenhushållnings- och miljötillstånd 

Grankulla stad har erhållit 29.1. ett tillstånd enligt vattenlagen för muddring av Gallträsk och ett tillstånd enligt miljöskyddslagen för behandling av muddermassorna. Arbetena kan inledas enligt beslutet trots eventuella besvär.

Enligt beslutet från Västra Finlands miljötillståndsverk skall muddringen utföras genom sugmuddring eller liknande metod som orsakar minsta möjliga skada för miljön. Muddermassorna torkas i geotuber, genom att skilja vattnet från sedimenten. Vattnet återförs tillbaka till Gallträsket. Tuberna är belägna på två behandlingsområden vid Kavallsvägen och Lindstedtsvägen i Grankulla stad.

Muddringsområdets areal är ca 2 ha och mängden muddermassor totalt ca 22 000 m3 . Arbetena bör påbörjas inom två år efter att beslutet vunnit laga kraft och tillståndet i kraft till den 31.12.2014. Muddringsarbetena skall utföras under tiden 1.9 - 31.5.
Tillståndsbestämmelser ges bland annat om förebyggandet av uppgrumling, kontroll av vattnet som återförs via geotuberna och av träskets och avrinningsdikets vatten samt för att förhindra bullerolägenheter och för avlägsnande av muddermassorna och avfallshanteringen.

På stadens samhällstekniska avdelning konstaterar man att man kan inleda de lovenliga arbetena i träsket redan denna vår.
. . . . . . . . . . . . .

2.11.2006
se video om muddringsarbetet >
Videon är producerad av  Jarmo Vääriskoski från Nylands miljöcentral.

. . . . . . . . . . . . .

9.10.2006
På Gallträsk kunde senaste vecka se den här maskinen, som avlägsnade rötter och vegetation ur träsket. I slutet av denna vecka börjar ett..maskinellt sugmuddringsförsök. Det slams som sugs upp torkas i två  geotuber som byggt på den norra strandbanken.  
     Röjningsarbete för läggning av geotuber och maskinen som används för avlägsnande av rötter ur Gallträsk.
Klicka på bilderna för att få dem större.


. . . . . . . . . . . . .

24.8.2006

Restaureringen av Gallträsk - lägesöversikt hösten 2006

Stadsfullmäktige godkände 19.6.2006 att användningsändamålet för det anslag som för innevarande år reserverats för restaureringen av Gallträsk ändras så att anslaget ska kunna användas också för sugmuddring och efterbehandling i geotuber. Under sommaren har man utgående från anbud valt en entreprenör som utför sugmuddringen och behandlingen i geotuber. Totalkostnaderna för sugmuddringsprojektet 2006 beräknas uppgå till ca 60.000 euro.

Restaureringen med hjälp av sugmuddring och geotuber kan börja under hösten. Förberedelser pågår som bäst och själva sugmuddringen beräknas gå av stapeln i september-oktober. Muddringsarbetet pågår i ca 1,5 vecka. Det slam som muddras upp leds i geotuber på sjöns norra strand. Det kommer att finnas två geotuber som placeras på ett för ändamålet byggt underlag. Anläggandet av en plats för geotuberna förutsätter att träd fälls i området. Geotuberna omgärdas med ett stängsel så att utomstående inte kan tillträda platsen. Gång- och cykelvägen eller andra trafikleder avskärs eller blockeras inte, så det är möjligt att röra sig i området också under arbetets gång.

Omkring tiotusen kubikmeter slam muddras upp, vilket motsvarar cirka en tiondel av den totala mängd som eftersträvas. Så ofta det är möjligt fylls geotuberna under muddringens gång, och däremellan får vattnet rinna tillbaka till sjön från tuberna. När muddringen slutförts lämnas geotuberna och stängslet på plats och slammet får torka över vintern i tuberna. Det torkade slammet transporteras bort år 2007 till en ställe som fastställs senare.

I samband med iståndsättningen iakttas vattenkvaliteten i sjön. Utöver sugmuddringen kommer man under hösten också att avlägsna rötter och vegetation i västra änden av sjön.

.................

21.3.2005


Genomförandet av testkonstruktionen för restaureringen av Gallträsk uppskjuts till nästa vinter


Utförandet av det för restaureringen av Gallträsk planerade försöket med testbanksmetoden uppskjuts till nästa vinter. Vägaffärsverket (Helsingfors serviceenhet), som samhällstekniska nämnden valde till entreprenör för utförande av testkonstruktionen, har granskat isförhållandena på sjön och konstaterat tillsammans med sakkunniga vid Vägaffärsverket och Meteorologiska institutet att det till följd av det exceptionellt varma vädret i vinter verkar alltför riskfyllt att genomföra projektet på vårvintern.

Grankulla stad lämnade 18.1.2005 en anmälan till Nylands miljöcentral om utförande av testkonstruktionen under vintern 2005. Behandlingen av ärendet vid miljöcentralen har ännu inte slutförts, men staden fortsätter förhandlingarna med miljöcentralen och den valda entreprenören om genomförande av testprojektet under vinterperioden 2005-2006.

.................

1.3.2004
Grankulla stads samhällstekniska nämnd valde 3.2.2004 Suomen IP-Tekniikka Oy till konsult för planeringen och koordineringen av saneringen av Gallträsk. Det inledande mötet med projektgruppen hölls 25.2.2004. Vid mötet fastställdes arbetsprogrammet, de centrala målen för arbetet, tidsschemat och de yttre ramarna. Dessutom samlades det tillgängliga bakgrundsmaterialet.

Målet för planeringen och genomförandet är att hindra sjön att växa igen, återställa ett bra naturtillstånd genom att öka vattendjupet, förbättra möjligheterna till att använda sjön för rekreation, försköna landskapet samt föregripa, kontrollera och minimera miljökonsekvenserna av restaureringen.

Konsultarbetet utförs i två steg:

I det första steget avgörs vilken iståndsättningsmetod eller kombination av metoder som teknisk-ekonomiskt och med hänsyn till miljön bäst lämpar sig för förhållandena i Gallträsk. Det första steget slutförs på hösten 2004.
I det andra steget utarbetas för restaureringen en översiktlig verkställighetsplan för den valda metoden/metodkombinationen. Utgående från denna kan processen för val av entreprenör för restaureringen inledas. Syftet är att föra entreprenadförhandlingarna i början av 2005. Sedan entreprenören valts och de för den valda metoden erforderliga tillstånden beviljats kan restaureringen av Gallträsk börja.
Projektgruppens andra möte hölls 11.3.2004. Vid mötet granskades bakgrundmaterialet och behovet av eventuella tilläggsundersökningar. Utgående från granskningen av bakgrundsmaterialet konstaterades att det är skäl att ytterligare undersöka markens tekniska egenskaper bl.a. för att utreda strandområdenas stabilitet. Samtidigt skall man undersöka hur omfattande den i sedimentet i västra ändan av sjön påträffade förekomsten av tungmetaller är. I sitt beslut 26.9.2001 förutsatte också stadsstyrelsen att ytterligare undersökningar utförs.

De ovan nämnda undersökningarna gjordes under våren 2004 genom borrningar som gjordes genom isen. Projektgruppens följande möte var 26.4.2004. Vid mötet gavs en lägesöversikt över hur planeringen fortskrider, och man kom överens om förhandlingar om tillståndsfrågor med miljötillsynsmyndigheterna. Mötet med myndigheterna och projektgruppens följande möte hölls 2.6.2004, och då diskuterades utöver det hur verkställighetsplanen avancerar och tillståndsfrågor också möjligheterna att placera/utnyttja det lindrigt förorenade bottensedimentet

* * *

Rensningsarbeten i Gallträsk

Med sikte på en kommande upprustning av Gallträsk börjar man att snygga upp stränderna i månadsskiftet augusti-september. Avsikten med åtgärderna är att rensa näckrosor (med rötter) och annat skrotavfall på en ca 600 meter lång stäcka längs träskets norra- och nordöstra stränder.
Åtgärder vidtas på ett område som är ca 6000-7000 m2 stort och sträcker sig ca 10 m ut i träsket. Det skrot- och växtavfall som rensas låter man torka några dagar på den nordöstra stranden innan det sedan transporteras bort.
Man kommer även att minimera eventuella verkningar på diket som rinner mot Klappträsk genom att avskärma det med ett filtertyg. De slaggämnen som frigörs och grumlar till vattnet tillfälligt kommer att lägga sig inom ett par dagar efter att arbetet slutar.

Det första skedet av den åtgärds- och byggnadskonsultering Suomen IP-tekniikka Oy framställer blev klar 15.9. Se rapporten nedan

Gallträskrapport -04 (på finska) (pdf) (2.7 MB)
Gallträskrapport, bilaga 3 (pdf) (2.7 MB)

Suomen IP-Tekniikka Oy:s verkställighetsplan för 1:a fasen i restaureringen av Gallträsk med en redogörelse för olika iståndsättningsmetoders lämplighet har blivit färdig. I arbetet har man för valet av restaureringsmetod utrett olika iståndsättningsteknikers lämplighet och användbarhet. En länk till rapporten finns uppe på sidan.

Konsulten rekommenderar att restaureringen genomförs med tryckbanksmetoden. Enligt metoden körs stenmaterial ut på en icke-gastät geotextil som breds ut på isen på vintern. När isen smälter sjunker stenmaterialet tillsammans med geotextilen ner på bottnen och trycker ihop bottensedimentet, vilket leder till att sjön blir djupare och stränderna stabilare. Med tryckbanksmetoden kan antingen hela sjön eller en del av den restaureras. Om tryckbanksmetoden tillämpas bara på en del av sjön, kan andra iståndsättningsmetoder, exempelvis muddring, användas i andra delar av sjön. Med tryckbanksmetoden kan man också utföra iståndsättningen stegvis genom att fördela projektet på flera år.

Verkställighetsplanen behandlades i samhällstekniska nämnden 21.9.2004 och i stadsstyrelsen 29.9.2004 (mer om behandlingen av ärendena under rubriken  Beslutsfattande). Avsikten är att fortsätta beredningen av restaureringen så att en del av strandzonen iståndsätts denna vinter. Dessutom fortsätter man undersökningarna av hur stor del av bottensedimentet som är förorenat för att avgränsa eventuella rena områden och avgöra vilken iståndsättningsmetod som skall användas i mitten av sjön.

Stadsfullmäktige behandlade ärendet vid sitt möte 25.10.2004 (se Beslustfattande > )