Gallträsks areal är 11,7 hektar och medeldjup ca 1,5 meter. Vid sidan av Kasabergets område är sjön Gallträsk med sina omgivningar Granikullabornas käraste rekreationsområde. En grusväg löper runt nästan hela sjön. I sydost går leden en bit längs med Kavallvägen. Leden är ca 1,8 kilometer lång. Leden är tillgänglig, dvs där finns inga trappsteg.

Sjön rinner ut via ett dike i nordöstra ändan till Klappträsk och vidare genom Långträsk till Esbo å och havet. Sjöns slamlager, som innehåller organiskt material, är vanligtvis 3-5 meter tjockt. Under slamlagret finns ett ställvis flera meter tjockt lager som består av lera och sand.

På västra sidan av sjön finns myrområdet Träskmossen, som skyddades 1988 som naturskyddsområde. För 7000 år sedan var Träskmossen en vik i Litorinahavet. Försumpningen av området började när viken snördes av från havet och den sjö som bildades började växa igen.

Undersökning och skötsel av sjön

Sjöns kemisk-fysikaliska tillsånd samt vattenväxtligheten undersöks och sköts regelbundet i enlighet med en preliminär undersöknings- och skötselplan 2021-2030 som samhällstekniska utskottet godkänt.

Staden upprätthåller ingen officiell vadsplats vid Gallträsk. Esboregionens miljöhälsovårdsmyndighet kontrollerar dock badvattenkvaliteten i sjön (t.ex. blågröna alger, bakterier) i närheten av den brygga föreningen KOLE ansvara för.

Uppgifter om sjön

  • Största djup ca 2,5 meter, medeldjup 1,5 meter.
  • Avrinningen är i medeltal 9 liter per sekund.
  • Sjöns tillrinningsområde är ca 105 hektar.
  • Sett till sjöns volym (115 000 m3 vid medelvattenstånd), byts vattnet i sjön ut ca 2,5 gånger per år.