Tillbaka till aktuellt
8.5.2024 | Allmän kungörelse

Rösträtt

Röstberättigad vid Europaparlamentsval är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Röstberättigade vid valet är också sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland eller som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland och om uppgifterna om dem har registrerats i befolkningsdatasystemet på det sätt som föreskrivs i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Vid samma Europaparlamentsval får var och en rösta enbart i en av Europeiska unionens medlemsstater, dvs. en röstberättigad får rösta antingen i sitt hemland eller i den stat där hen bor. En finsk medborgare som inom den föreskrivna tidsfristen har meddelat att hen önskar utöva sin rösträtt i en annan medlemsstat är inte röstberättigad i Finlands Europaparlamentsval.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder ett meddelandekort till de röstberättigade vilkas adress är känd, antingen per post eller till suomi.fi-tjänsten.

Den röstande är skyldig att före röstningen styrka sin identitet. Åt den som saknar ett identitetsbevis som behövs vid röstningen kan polisen utfärda ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att hen ska kunna rösta. För att få kortet ska sökanden ha med sig två passfoton.

Vallokal på valdagen

Mäntymäen koulu. Röstningsområden 1–2: Tallbackavägen 2, och röstningsområde 3: Brandkårsvägen 12. Röstningen sker på valdagen 9.6.2024 kl. 9–20.

Förhandsröstning

På förhand kan man rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst, antingen i Finland eller utomlands (förteckning på adressen www.vaalit.fi).

Förhandsröstningen inleds i Finland onsdagen den 29.5.2024 och avslutas tisdagen den 4.6.2024.

I Grankulla kan man rösta på förhand i stadshuset (Thurmansallén 3) under förhandsröstningsperioden onsdag-torsdag kl. 9–20, fredag kl. 9–17, på veckoslutet kl. 11–16 och måndag-tisdag kl. 9–20.

Hemmaröstning

En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret antecknats som hens hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Hemmaröstningen inleds onsdagen den 29.5.2024 och avslutas tisdagen den 4.6.2024.

Anmälan till hemmaröstning ska göras senast tisdagen den 28.5.2024 före kl. 16. Anmälan tas emot skriftligt eller per telefon (kl. 8–16 vardagar).
Telefon: 050 354 0121, 050 411 0754 eller 050 411 0756.
Adress: Grankulla stad, centralvalnämnden, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla

Grankulla 7.11.2023

CENTRALVALNÄMNDEN I GRANKULLA STAD