Takaisin ajankohtaisiin
8.5.2024 | Yleinen kuulutus

Äänioikeus

Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Lisäksi vaaleissa on äänioikeutettu myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa taikka joka on Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, jos hän asuu Suomessa ja hänen tietonsa on talletettu väestötietojärjestelmään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa säädetyllä tavalla.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu. Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, joko postitse tai suomi.fi-palveluun.

Ennen äänestämistä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa hakijalla on oltava mukanaan kaksi passivalokuvaa.

Vaalipäivän äänestyspaikka

Mäntymäen koulu. Äänestysalueet 1–2: Mäntymäentie 2, ja äänestysalue 3: Palokunnantie 12. Äänestys toimitetaan vaalipäivänä 9.6.2024 klo 9–20.

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla (luettelo osoitteessa www.vaalit.fi).

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 29.5.2024 ja päättyy tiistaina 4.6.2024.

Kauniaisissa ennakkoon voi äänestää kaupungintalossa (Thurmanin puistotie 3) ennakkoäänestysajanjakson aikana keskiviikosta torstaisin klo 9–20, perjantaina klo 9–17, viikonloppuna klo 11–16 ja maanantaista tiistaihin klo 9–20.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Kotiäänestys alkaa keskiviikkona 29.5.2024 ja päättyy tiistaina 4.6.2024.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16. Ilmoittautumiset otetaan vastaan kirjallisesti tai puhelimitse (arkisin klo 8–16).
Puhelin: 050 354 0121, 050 411 0754 tai 050 411 0756.
Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Kauniaisissa 7.11.2023

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA