Bestyrkande av köp

Vid bestyrkande av köp bestyrks överlåtelsen av en fastighet (till exempel köp, byte eller gåva) i närvaro av alla som har undertecknat överlåtelsehandlingen. Bestyrkandet kan enbart göras av ett köpvittne. Om köpet inte bestyrks är överlåtelsen ogiltig.

Köpvittnet, som är anställt av staden, bestyrker köp också vid överlåtelser mellan privatpersoner / privata aktörer. För bestyrkande av köp tas ut ett arvode på 120 euro (+ eventuella resekostnader).

En fastighetsöverlåtelse kan också göras i webbtjänsten för fastighetshandel. Mer information om webbtjänsten för fastighetshandel finns på Lantmäteriverkets webbplats. Vid överlåtelser som görs i webbtjänsten för fastighetshandel behövs inget köpvittne.