Ändringsområdet omfattar tomt 16 i kvarter 101 i 8:e stadsdelen (Badets väg 7–9).

Syftet är att ändra detaljplanen i planområdet i enlighet med principerna i markdispositionsplanen (MASU 2; 3.4 Bostadsområden dominerade av småhus). I och med ändringen blir det möjligt att bygga fyra bostadsbyggnader på tomten med en största tillåtna bottenareal på 600 m² och total byggrätt på 800 m² vy. Den största tillåtna bottenarealen ökar med 175 m² och byggrätten ökar med 25 m² vy.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 10.11.2021–24.11.2021.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning