Stöd för växande, lärande och välbefinnande

Stöd för barnets växande, lärande och välbefinnande ordnas som en del av verksamheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Stödet arrangeras på basen av barnets styrkor samt behov som gäller lärandet och utvecklingen. Med ändamålsenligt, tillräckligt tidigt och rätt riktat stöd främjas barnets växande, lärande och välbefinnande. Stödet för växande, lärande och välbefinnande byggs upp genom att möta barnets individuella behov samt lösningar i anslutning till gruppen och lärmiljöerna.

Barnets stödarrangemang beskrivs i barnets plan för småbarnspedagogik eller i barnets plan för förskoleundervisning. Enligt barnets individuella behov består stödet av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd och bildar därmed en starkare kontinuitet till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det stöd som ett barn kan få innehåller olika pedagogiska, strukturella och vårdinriktade former av stöd. Inom småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen kan barnet få det stöd det behöver utan tidigare stödnivå. Man kan flexibelt röra sig mellan de olika stödnivåerna enligt barnets individuella behov. Det stöd som barnet får som en del av småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen genomförs alltid på ett inkluderande sätt.

När det gäller stöd inom småbarnspedagogik under förskoleundervisningsåret, ska det samordnas med stödet inom förskoleundervisningen och antecknas i barnets plan för förskoleundervisning.

När barnets stödbehov observeras så planeras och förverkligas stödet i samarbete med barnet, vårdnashavare, personal inom småbarnspedagogik, specialläraren inom småbarnspedagogik och andra sakkunniga.

I Grankulla använder vi trestegsstöd både i småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen.

kolmiportainen tuki ruotsiksi

Allmänt stöd tillhör alla barn och ges så fort behovet av stöd uppstår. Det allmänna stödet är en del av småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens grundläggande verksamhet och består av individuella stödformer. Pedagogiska, strukturella och vårdinriktade stödformer, samt samarbete och konsultation, finns också tillgängliga vid behov inom det allmänna stödet. För det allmänna stödet görs inte ett förvaltningsbeslut. När barnet omfattas av det allmänna stödets stödtjänster görs dock ett förvaltningsbeslut.

Intensifierat stöd är individuellt och gemensamt planerat och har en starkare intensitet än det allmänna stödet. Stödet ges under en kortare eller länge tid enligt barnets individuella behov och påbörjas genast då stödbehovet uppstår. Intensifierat stöd består av flera stödformer som tillämpas regelbundet och samtidigt. För det intensifierade stödet görs ett förvaltningsbeslut.

Särskilt stöd är den starkaste stödformen som ges inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Särskilt stöd utgörs av flera stödformer och stödtjänster, samt behövs kontinuerligt och på heltid. Inom småbarnspedagogiken kan man direkt inleda stödet på denna nivå, genast då stödbehovet uppstår. Barnets särskilda stöd dokumenteras i småbarnspedagogiken i barnets plan för småbarnspedagogik. Inom förskoleundervisningen dokumenteras barnets särskilda stöd i barnets individuella plan (IP). För det särskilda stödet görs egna förvaltningsbeslut inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Elevvård i förskoleundevisningen

Barnet har rätt till elevvård i förskolan, dvs. omsorg om barnets välmående i sin helhet som individ och som medlem i gruppen. Barnet kan får hälsovårdstjänster hos rådgivningen och psykolog- och kuratorstjänster inom den grundläggande utbildningen. Vid behov inrättas en mångprofessionell grupp av sakkunniga som stöd för barnet. Elevvården i förskoleundervisningen gäller också barn som omfattas av förlängd läroplikt.

Den gemensamma elevvården är inriktad på förskolan som helhet. Den skapar förutsättningar i skolmiljön för samhörighet, omtanke och öppen kommunikation. Verksamhetssätt som ökar delaktigheten bidrar också till att förebygga problem, att identifiera dem i ett tidigt skede och att ordna det stöd som behövs. Hela förskolans personal omsätter den gemensamma elevvården i praktiken.

Den individuella elevvården gäller det enskilda barnet. Vårdnadshavarna kan kontakta aktörerna inom elevvården i olika frågor som gäller lärande, växande och utveckling Kuratorns, psykologens och hälsovårdarens telefonnummer finns här nedan. Elevvårdens tjänster är frivilliga och konfidentiella.

Kontakta oss

Ann-Louise Nysand

Speciallärare inom småbarnspedagogiken
Organisation
Bildning – Småbarnsfostran

Anna Solhagen

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Organisation
Bildning – Småbarnsfostran

Terhi Hyvärinen

Språk- och kulturlärare inom småbarnspedagogik
Organisation
Bildning – Småbarnsfostran