Vauvavaunu, lapsi

Lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tarkoituksenmukaisella, riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella edistetään lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. 

Tukea kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin

Lapsen saaman tuen järjestäminen kuvataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa (VASU) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa (LEOPS). Tuki muodostuu lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan yleisestä, tehostetusta tai erityisestä tuesta ja se muodostaa näin vahvemman jatkumon esi- ja perusopetukseen. Lapsen saama tuki voi pitää sisällään erilaisia pedagogisiarakenteellisia ja hoidollisia tuen muotoja. Varhaiskasvatuksessa lapsi voi saada tarvitsemaansa tukea ilman edeltävää tuen tasoa. Tuen tasojen välillä liikutaan joustavasti lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsen saama tuki toteutetaan aina osana varhaiskasvatuksen toimintaa inklusiivisesti.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta mahdollinen tuki tulee yhteen sovittaa esiopetuksessa annettavan tuen kanssa, ja kirjata lapsen esiopetusvuoden oppimissuunnitelmaan.

Tuen tarpeen havaitsemisessa, suunnittelussa ja toteuttamisessa toimitaan yhteistyössä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kauniaisissa käytämme kolmiportaista tukea sekä varhaiskasvatuksessa, että esiopetuksessa.

Eri tuen muodot
  • Yleinen tuki kuuluu kaikille lapsille ja annetaan heti tuen tarpeen ilmentyessä. Yleinen tuki on osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perustoimintaa ja muodostuu yksittäisistä tuen muodoista. Kaikki pedagogisen, rakenteellisen ja hoidollisen tuen muodot sekä yhteistyön ja konsultoinnin tavat ovat tarpeen mukaan käytettävissä myös yleisessä tuessa. Yleisestä tuesta ei tehdä hallinnollista päätöstä. Lapsen ollessa yleisen tuen piirissä, tehdään mahdollisista tukipalveluista kuitenkin hallintopäätös.
  • Tehostettu tuki on yksilöllisesti ja yhteisöllisesti suunniteltua ja on intensiteetiltään voimakkaampaa kuin yleinen tuki. Annetaan lyhytkestoisesti tai pidempään jatkuvana lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja aloitetaan heti tuen tarpeen ilmettyä. Tehostettu muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tuen muodoista. Tehostetusta tuesta tehdään varhaiskasvatuksessa hallinnollinen päätös.
  • Erityinen tuki on vahvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa annettavan tuen taso. Se muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista. Erityinen tuki on jatkuvaa ja kokoaikaista tukea. Varhaiskasvatuksessa tuki voidaan aloittaa suoraan erityisen tuen tasolla, heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen erityinen tuki kirjataan esiopetuksessa henkilökohtaiseen opetuksen järjestämisen suunnitelmaan (HOJKS). Varhaiskasvatuksessa lapsen erityinen tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Erityisestä tuesta tehdään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa omat hallintopäätöksensä.

Yleinen tuki: lapsen tuen tarve on vähäistä ja lyhytaikaista. tehostettu tuki: lapsi tarvitsee enemmän ja säännöllisesti tukea/useita tukimuotoja. Erityinen tuki: lapsi tarvitsee kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä tukea.

Opiskeluhuolto esiopetuksessa

Esiopetuksessa lapsella on oikeus opiskeluhuoltoon, eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista yksilönä ja osana ryhmää. Lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä perusopetuksen psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Esiopetuksen opiskeluhuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kohdentuu koko esiopetusyhteisöön. Se luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttaa koko esiopetushenkilöstö.

Yksilöllinen opiskeluhuolto puolestaan koskee yksittäistä lasta. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuollon toimijoihin erilaisissa oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan puhelinnumerot löytyvät alta. Opiskeluhuollon palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Ota yhteyttä

Hilkka Vaherkoski

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Organisaatio
Päiväkoti – Sansinpelto

Terhi Hyvärinen

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja
Organisaatio
Sivistystoimi – Varhaiskasvatus

Tiina Lappi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Organisaatio
Kielikylpy Grani språkbad