Tukea kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin  


Lapsen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Tarkoituksenmukaisella, riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella edistetään lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista. 


Tuen tarpeen havaitsemisessa, suunnittelussa ja toteuttamisessa toimitaan yhteistyössä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Kauniaisissa käytämme kolmiportaista tukea sekä varhaiskasvatuksessa, että esiopetuksessa.

  • Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen.
  • Mikäli arvioidaan, että lapsi tarvitsee tavanomaista laajemmin ja pitkäaikaisemmin tukea, hänen tukitoimiaan tehostetaan. Tehostetun tuen järjestäminen kuvataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa (vasu) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmassa (leops).
  • Mikäli lapsi tarvitsee säännöllistä ja vahvaa tukea järjestetään erityistä tukea. Esiopetuksessa erityisestä tuesta tehdään hallinnollinen päätös ja lapselle laaditaan tuen toteuttamiseksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Oppilashuolto esiopetuksessa 

Esiopetuksessa lapsella on oikeus oppilashuoltoon, eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista yksilönä ja osana ryhmää. Lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä perusopetuksen psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. 

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kohdentuu koko esiopetusyhteisöön. Se luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttaa koko esiopetushenkilöstö.

Yksilöllinen oppilashuolto puolestaan koskee yksittäistä lasta. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä oppilashuollon toimijoihin erilaisissa oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan puhelinnumerot löytyvät alta. Oppilashuollon palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Terhi Hyvärinen

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja

Maria Njeng

Varhaiskasvatuksen sosionomi
Organisaatio
Sivistystoimi – Varhaiskasvatus

Ota yhteyttä

Elina Alatalo

Mäntymäen koulun ja esiopetuksen kuraattori