Allt fler elever har en flerspråkig bakgrund och det är viktigt att var och en får känna att hens egen språkbakgrund och alla språkkunskaper accepteras.

I en språkmedveten undervisning betraktas flerspråkighet som en resurs. Vi stödjer utvecklingen av elevens svenska inom alla läroämnen. Vi beaktar differentiering och eleven får stöd för skolgången t.ex. av ett skolgångsbiträde eller en lärare i svenska som andraspråk.

Alla elever har rätt till undervisning i sitt eget modersmål. En flerspråkig elev kan studera svenska som andra språk inom ämnet modersmål och litteratur under hela den grundläggande utbildningen.

Förberedande undervisning

Förberedande undervisning har som syfte att lära ut grunderna i svenska. Den förberedande undervisningen ges vid behov som integrerad undervisning i de allmänna grupperna eller inom en egen grupp.