Skolhälsovården har som uppgift att stödja hälsa och välfärd samt sund uppväxt och utveckling bland eleverna. Skolhälsovården är i första hand förebyggande verksamhet och omfattar inte egentlig sjukvård med undantag för första hjälpen.

Skolhälsovårdaren träffar varje elev årligen i samband med hälsokontroller. Hälsovårdaren bedömer elevens fysiska, psykiska och sociala välmående och ger hälsorådgivning enligt elevens utvecklingsnivå. Om det uppstår bekymmer, planeras stödåtgärder och vid behov ytterligare undersökningar tillsammans med eleven och vårdnadshavaren samt den övriga elevvården.

Vårdnadshavarna underrättas alltid om kontrollerna.

Dessutom utför hälsovårdaren små ingrepp, såsom vaccinationer och borttagning av stygn.

Skolläkaren utför hälsoundersökningar för eleverna i årskurs 1, 5 och 8, därtill även för årskurs 2 i gymnasiet, för övriga efter behov.

Vid sjukdomsfall ska eleverna gå till hälsocentralen, esboborna till den hälsocentral i hemkommunen som ligger närmast hemmet och grankullaborna till Grankulla hälsocentral.

Med remiss av skolhälsovårdaren/skolläkaren är det första besöket hos ögonläkare gratis.

Vårdnadshavarna ska informera hälsovårdaren om t.ex. följande saker: allergier, specialdiet, kronisk sjukdom, smittsamma sjukdomar.

I skolan sköter man inte sjuka och man får inte komma sjuk till skolan. Skolhälsovården ger alltid den akuta första hjälpen och råd i alla hälsovårdsfrågor.