Till det generella arbetet för välbefinnande hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i hela läroinrättningen samt klasserna och elevgrupperna. Därutöver inbegriper arbetet bland annat att sörja för att skolmiljön är sund och säker. Arbetet för välbefinnande är ett samarbete mellan eleverna, vårdnadshavarna och övriga aktörer som främjar barnens och de ungas välbefinnande.

Det generella arbetet omfattar bland annat

  • att införliva arbetet för välbefinnande i undervisningen
  • att stärka relationerna mellan barnen
  • att stödja positiv interaktion
  • att förebygga mobbning
  • klubbverksamheten i skolan
  • aktiviteter och verksamhet med ledare på rasterna
  • att stärka delaktigheten för eleven och vårdnadshavaren

Skolan har en generellt inriktad elevvårdsgrupp som samordnar, utvecklar och utvärderar skolans elevvårdsarbete. Skolans rektor leder elevvårdsarbetet i skolan. Gruppen omfattar rektorn, specialläraren, elevhandledaren (åk 7–9), skolpsykologen, skolkuratorn och skolhälsovårdaren. Efter överenskommelse kan även eleverna, vårdnadshavarna och andra samarbetsparter delta i gruppens arbete.