Skolpsykologen kan hjälpa barn och unga, om de har svårigheter med exempelvis lärande, anpassning, känsloliv eller att agera i grupp. Skolpsykologen utreder vilka svårigheter eleven har och planerar alltid stödinsatser tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. Efter överenskommelse kan också exempelvis elevens lärare, skolans speciallärare, elevhandledaren och rektorn delta i mötet.

Skolpsykologerna arbetar inom den förberedande undervisningen och på alla årskurser i den grundläggande utbildningen. Både eleverna och deras vårdnadshavare kan kontakta skolpsykologen i situationer där något har väckt oro om barnets utveckling, tillväxt eller lärande. Den egentliga behandlingen hör inte till skolpsykologens uppgifter, utan eleven eller familjen hänvisas vid behov till experter utanför skolan för den hjälpen.

Hur hjälper skolpsykologen en elev?

I samarbete med vårdnadshavarna och lärarna hjälper skolpsykologen barnet med svårigheter i lärande och skolgång, problem i känsloliv eller interaktion samt olika krissituationer. Skolpsykologerna arbetar också med skolklasser och elevgrupper.

Rådgivning och samtal med barnet, vårdnadshavarna och lärarna hör till skolpsykologens viktigaste arbetsmetoder. När skolpsykologen påbörjar arbetet med en elev är utgångspunkten att man avtalar om tillvägagångssätten och målen för elevstödet med eleven och vårdnadshavarna. Arbetets varaktighet och innehåll utformas efter elevens behov. Med samtycke av eleven/vårdnadshavarna kan man vid behov kalla in andra experter eller personer som är viktiga för barnet. Tillsammans försöker man hitta lösningar som underlättar situationen för barnet. Ofta kommer man också överens om stödbesök hos skolpsykologen, där man närmare utreder elevens behov av stöd.

Hur kontaktar man skolpsykologen?

Man kan kontakta skolpsykologen själv eller genom förmedling av exempelvis en lärare. Det går att ta kontakt antingen direkt per telefon eller via Wilma. Man kan med fördel ta kontakt när man känner oro i frågor som gäller barnets lärande, skolgång, kompisrelationer, fritid, känsloliv eller uppfostran. Barnet kan även själv ta kontakt med skolpsykologen, när han eller hon vill diskutera något konfidentiellt med en vuxen person.