Gallträsk
Gallträsk är den enda sjön i Grankulla stad. Sjön bildades för 7200 år sedan när den snördes av från nuvarande Östersjön, och den är nu belägen på en höjd av 31,4 meter över havsytan. Gallträsks areal är 11,7 hektar och medeldjup ca 1,5 meter. Som djupast är sjön ca 2 meter och medelvattenföringen är ca 9 liter i sekunden. Avrinningsområdet är 105 hektar. Den mängd vatten som byts ut per år är ca 2,5 gånger sjöns volym (115 000 m3 vid medelvattenstånd).

Sjön rinner ut via ett dike i nordöstra ändan till Klappträsk och vidare genom Långträsk till Esbo å och havet. Sjöns slamlager, som innehåller organiskt material, är 3-5 meter tjockt. Under slamlagret finns ett ställvis flera meter tjockt lager som består av lera och sand. Runt sjön finns huvudsakligen hög granskog. På västra sidan av sjön finns myrområdet Träskmossen, som skyddades 1988 som naturskyddsområde.

För 7000 år sedan var Träskmossen en vik i Litorinahavet. Försumpningen av området började när viken snördes av från havet och den sjö som bildades började växa igen.