Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i Grankulla har under många år hållit en god nivå jämfört med situationen i hela landet. Antalet personer som skadats i trafikolyckor har minskat från 1990 till 2018. Samtidigt har antalet invånare och bilar i staden ökat.

Staden följer med utvecklingen av trafiksäkerheten enligt uppgifter från polisen. Enligt uppskattning underrättas polisen om cirka 30 procent av de vägtrafikolyckor som leder till personskada. Den sämsta täckningen gäller cyklister som skadats i enskilda olyckor. Bristerna beror främst på att dessa olyckor ofta inte rapporteras till polisen. Eftersom statistiken för Grankulla grundar sig på små sampel kan stor procentuell variation förekomma i de årliga antalen olyckor. Staden rapporterar om trafiksäkerheten i en årlig trafiksäkerhetsrapport.

Staden främjar trafiksäkerheten för fotgängare, cykling och biltrafik i alla skeden av planläggningen, inom både stadsplanering, gatuplanering och konstruktion. Säkerheten förbättras också med hjälp av hastighetsbegränsningar och annan trafikstyrning i gatunätet, samt genom att bygga olika farthinder.

Staden får ett flertal initiativ årligen gällande farthinder. Farthinderinitiativen behandlas en gång per år, vid samhällstekniska utskottets sista sammanträde för året. Alla initiativ som samlats under året poängsätts, vilket möjliggör en likvärdig behandling och bedömning av nödvändiga åtgärder.

Trafiksäkerheten är också starkt kopplad med tillgänglighet och åtgärder för att förbättra tillgängligheten. En tillgänglig miljö är trygg och anpassad för alla användare. En tillgänglig miljö ingår i målen för det gängse planeringsarbetet inom väg-, gatu-, landskapsarkitektur- och byggprojekt. I Grankulla är både äldrerådet och handikapprådet aktivt engagerade i egenskap av viktiga intressegrupper i att främja ett tillgängligt Grankulla.

Hastighetsbegränsningarna i Grankulla syns på kartan nedan. På en del av Grankullas huvudgator sänktes hastighetsbegränsningen i december 2019. Kartan är interaktiv.

Kontakta oss

Anna Ahtila

Projektingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik