Ändringsområdet omfattar tomt 6 i kvarter 810 i 6:e stadsdelen (Alpvägen 21/Lindstedtsvägen 19).

Syftet är att utreda möjligheterna för mer byggnation på tomtens södra del, med beaktande av naturen.

Utkastet var framlagt enligt 30 § i MarkByggF under tiden 18.8.2021–17.9.2021.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning