Ändringsområdet omfattar tomt 6 i kvarter 810 i 6:e stadsdelen (Alpvägen 21/Lindstedtsvägen 19).
I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Syftet är att utreda möjligheterna för mer byggnation på tomtens södra del, med beaktande av naturen.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 24.3.2022–25.4.2022.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning