Stadsfullmäktige godkände 23.10.2023 § 52 en ändring av detaljplanen samt ändring av
tomtindelningen som omfattar tomt 6 i kvarter 810 i 6:e stadsdelen (Lindstedtsvägen 19).

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 18.1.2024
Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning