Ändringsområdet omfattar kvarteren 250, 252, 253, 254, 256, 257 och 258 i 2:a stadsdelen samt gatu-, grön- och torgområden. I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Syftet är att se över områdesreserveringarna och bestämmelserna för kvartersområdena i affärscentrum samt gatu-, grön- och torgområdena så att de svarar mot den faktiska markanvändningen.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 12.3.2020–14.4.2020.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning