Träskmossen väster om Gallträsk avgränsad av Norra Mossavägen, Södra Mossavägen och Elevhemsvägen var för 7000 år sedan en havsvik av Litorinahavet. Mossen uppstod, då viken skars av och blev en sjö som i sin tur senare växte igen. Dess totala areal är 4,5 hektar. Träskmossen fredades år 1988 med stöd av naturskyddslagen. Genom mossen går en naturstig.

Observera detta

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området.

Enligt områdets skyddsbestämmelser är det förbjudet att rasta hundar på området. Naturen på mossen är mycket känslig. Hundars urin och avföring fungerar som gödsel och kan ha en negativ inverkan på mossens vegetation.

Alueen suojelupäätös on tehty vuonna 1988, jolloin maastopyöräily ei ollut yhtä suosittu, kun se on tänä päivänä. Näin ollen alueen suojelumääräyksiin ei silloin ole katsottu aiheelliseksi sisällyttää pyöräilykieltoa. Koska pyöräily kuitenkin saattaa vahingoittaa maastoa tai vaikuttaa epäedullisesti alueen kasvillisuuteen, tulisi sitä alueella välttää.

Du hittar mera information om Träskmossen via denna länk.