Den spångade leden går över Träskmossen mellan träden. Invid leden finns en viloplats och en infotavla.

Träskmossen är ett fredat myrområde som är 4,5 hektar stort. Det är en lokal sevärdhet och ett representativt exempel på en högmosse. Mossen ligger väster om Gallträsk och gränsar mot Norra Mossavägen, Södra Mossavägen och Elevhemsvägen.

Över mossen leder en halv kilometer lång spångad led. Nu kan du göra en utflykt till Träskmossen också med rullstol eller barnvagn. I den västra delen av mossen har det under åren 2021–2022 byggts en ca 250 meter lång tillgänglig spångad led med rastplats. Vägen till den tillgängliga leden går via övergångsstället vid Elevhemsvägen 5 och via träbron vid Södra Mossavägen. Den smala spångade leden från rastplatsen slutar vid Gallträsks västra strand.

Längs med leden finns informationsskyltar om områdets historia och natur.

Du kan parkera din bil på parkeringsplatsen vid Bollhallen på adressen Elevhemsvägen 11.

Tillgänglig led

Historia

För över 7 000 år sedan var Träskmossen en vik i Littorinahavet. Mossen uppstod då viken skars av från havet och blev en sjö, som i sin tur senare växte igen.

Växtlighet

Mittdelen av Träskmossen är i naturtillstånd och har en växtlighet som är typisk för en högmosse. Träskmossen är skyddad enligt naturvårdslagen 1988.

Inom Träskmossens område finns olika typer av mosse, framför allt högmosse i mitten av området och den omgivande ris-tallmossen. Högmossen består huvudsakligen av vitmossmyr med utbredda bestånd av ljung och blomris (eller rosling). I de östra delarna har högmossen torra strängformade tuvor och flarkgölar. Strängarna håller vattnet inne i gölarna. I Träskmossens gölar växer dystarr och tranbär. En växtraritet, mindre daggört (eller småsileshår, Drosera intermedia), har också planterats in från Stormossen 1986.

Vitmossmyren i mitten av området är omgiven av en ris-tallmosse, där de dominerande arterna är odon och getpors (eller skvattram), samt dessutom blåbär, blomris (rosling) och kråkbär. Vid östra änden av myren finns ett fuktigt laggkärr där det växer stora granar och björkar. Undervegetationen består främst av blåbärsris. Längs med diket som ligger söder om mossen växer bl.a. hägg och brakved och i områdets undervegetation finns följande arter: vitsippa, harsyra, majbräken och hultbräken. Vid kanten av myren kring dammen växer bl.a. klibbal, kråkklöver, vattenklöver, topplösa och mossrot (eller kärrsilja).

Observera detta

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området.

Enligt områdets skyddsbestämmelser är det förbjudet att rasta hundar på området. Naturen på mossen är mycket känslig. Hundars urin och avföring fungerar som gödsel och kan ha en negativ inverkan på mossens vegetation.

Områdets skyddsbeslut härstammar från år 1988. Vid den tidpunkten var terrängcykling mindre populärt än idag och därför har inte cykleförbud införts i områdets skyddsbestämmelser. Eftersom återkommande cykling kan förorsaka skada i terrängen eller har en negativ inverkan på växtligheten, bör cykling på området undvikas.