Svartvit teckning av trädgårdsarkitekten Paul Olssons hem och plantskola i Grankulla.

Paul Olssons park är ett skogbevuxet område som har döpts efter trädgårdsarkitekten Paul Olsson, eftersom det är en del av hans gamla handelsträdgård. Parken ligger i Ymmersta på Esbos sida om gränsen och den ansluter till Thurmansparken. I parken finns Grankulla stads hundpark i Ymmerstaängen och stadens odlingslotter.

Parkens historia

Trädgårdsarkitekten Paul Olsson var en av de mest inflytelserika personerna inom trädgårdskonsten i Finland under början av 1900-talet. Växter från hans plantskola finns fortfarande i parken som bär hans namn. Paul Olsson grundade en egen trädgårdsarkitektbyrå år 1920. Ungefär vid samma tid anlade han också en plantskola i Björkgård i Grankulla. Senare kom den att blir landets största plantskola och Olssons plantskola blev känd också utanför Finlands gränser. En plantskola på ungefär 10 hektar låg söder om järnvägen, men den egentliga plantskolan låg norr om järnvägen invid familjen Olssons villa med sin vackra trädgård.

Nuläge

Parkområdet består till största delen av skog där björk är det dominerande trädslaget, men här finns också traditionella trädslag som har förvildats från plantskoleodlingen, bl.a. lönn (Acer platanoides), ask (Fraxinus excelsior), lärk (Larix sp.), blågran (Picea pungens), douglasgran (Pseudotsuga menziesii), ek (Querqus robur), lind (Tilia sp.), och skogsalm (Ulmus glabra). En specialitet bland trädarterna Paul Olsson odlade var tysklönnen eller sykomorlönnen (Acer pseudoplatanus), som sedermera har klassificerats som en skadlig främmande art. Den har spritt sig lokalt i västra delen av Paul Olssons park, där den kväver nästan alla andra arter. Staden fokuserar på att hålla beståndet under kontroll genom att ta bort alla träd som bildar frö. En annan specialitet var rödek (Querqus rubra). Ett examensarbete har gjorts med fokus på området och hur det kunde utvecklas under kommande årtionden för att göras till ett arboretum. I nuläget är artbeståndet rätt enahanda, så det kommer att krävas ställvis omfattande nyplantering och andra ändringar om växtligheten ska kunna utvecklas till ett arboretum.

Underhåll

Om du har respons om grönområdenas underhåll ska du skicka e-post till kunnossapito@kauniainen.fi. Tel. 050 411 8656, 050 548 0391.