Arbetet kan påbörjas när beslutet har vunnit laga kraft eller då man har beviljats rätt att påbörja arbeten mot säkerhet innan tillståndet har vunnit laga kraft. Innan man påbörjar arbetet ska man kontakta byggnadsinspektören och avtala en tid för det inledande mötet.

Inledande möte
Vid det inledande mötet ska skyldigheterna som byggaren åläggs enligt  tillståndshandlingarna gås igenom, liksom också de centrala parterna i planeringen och byggarbetet under byggnadsfasen av projektet, personerna som ansvarar för byggnadsfasen, personerna som utför granskningarna av de olika byggskedena, samt utredningar och åtgärder som säkrar byggandets kvalitet och beaktar miljön.

Utöver byggnadstillsynsmyndigheten ska åtminstone den som påbörjar byggprojektet eller dennes representant vara närvarande vid det inledande mötet, liksom också huvudprojekteraren, den ansvariga arbetsledaren samt vid behov projekterare och arbetsledare för specialområden.

I omfattande och krävande projekt kan det inledande mötet vid behov hållas i delar. Ett skilt inledande möte kan hållas för VVS-arbetena.

Utmärkning av byggnadens plats på tomten
Märkningen av byggnadens plats på tomten och byggnadens höjdläge ska göras innan byggandet påbörjas. Märkningen görs på kundens begäran när bygglovet vunnit laga kraft.