Processen för bygglovsansökan och byggande är följande:

  1. Projektet presenteras på förhand för byggnadsinspektören och stadsbildskommittén
  2. Ansökan om bygglov lämnas in via e-tjänsten
  3. Beslut om bygglov fattas och beslutet vinner laga kraft
  4. Sökande av ändring
  5. Projektet påbörjäs ocd det inledande mötet hålls
  6. Byggarbete
  7. Byggarbetet slutförs

Anvisningar för byggprojekt

Den belysning som placeras på yttre sidan av en byggnad ska i anslutning till huvudplaneringen planeras så att den stöder byggnadens arkitektur. I höghusprojekt ska det alltid finnas en planerare som ansvarar för planeringen av belysningen. Belysningsplanen ska separat presenteras för byggnadstillsynen och stadsbildskommittén före bygglovet beviljas så att de kan utvärdera belysningens inverkan på miljön då det är mörkt. Utomhusbelysningen är en del av stadsbilden och belysningen ska granskas som en del av en större helhet. Belysningen får inte orsaka ljusstörning i den omliggande miljön eller framträda onödigt mycket ur miljön.

I planen för markanvändning ska den del av tomten som får plantering ha kvar sin parklika karaktär och den del av tomten som får plantering i samband med byggande ska byggas parklikt så att området från vägen sett är grönskande.

1. Projektet presenteras på förhand för byggnadsinspektören och stadsbildskommittén

I anslutning till förhandspresentationen ska byggaren och huvudprojekteraren kontakta byggnadstillsynen per e-post. Ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt då du inleder planeringen.

Vid förhandspresentationen går vi igenom de väsentliga frågorna om planeringen och behandlingen av lovansökan, dvs. sådant som påverkar förutsättningarna att bevilja lov.

Det centrala målet för byggnadsinspektören vid förhandspresentationen är att samtidigt bedöma projekterarnas behörighet. Det ligger i sökandens intresse att hen inte beställer planeringen av en person som saknar den behörighet som krävs enligt bestämmelserna. Bevis på åtminstone huvudprojekterarens och byggprojekterarens behörighet bör företes vid förhandspresentationen.

I planerna ska detaljplanebestämmelserna, markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Grankulla stads byggnadsordning, och övriga bestämmelser och förordningar om byggande iakttas.

Vid förhandspresentationen ska alla punkter i planerna tas upp som kan innebära att undantag från bestämmelserna behövs (t.ex. mindre undantag från planen). Byggnadstillsynen kan under vissa omständigheter bevilja mindre undantag. Byggnadstillsynen ska alltid bekräfta förutsättningarna för undantag innan planeringen kan fortsätta.

Stadsbildskommitténs behandling ingår i förhandspresentationen. Det är stadsbildskommitténs uppgift att bedöma vilken inverkan byggandet har på omgivningen. Nybyggen förs till stadsbildskommittén för bedömning innan de behandlas i utskottet. Då beslut ska fattas om bygglov granskas byggnadens lämplighet för omgivningen. Utlåtandet från stadsbildskommittén är ett ställningstagande från ett sakkunnigorgan som behövs för beslutet.

Stadsbildskommittén sammanträder en gång i månaden. Materialet som presenteras vid mötet ska sändas till byggnadstillsynen senast en vecka före mötet. Materialet ska sändas som en pdf-fil per e-post till sirkka.lamberg@grankulla.fi. Filstorleken får vara högst 5 Mb.

Projektets lämplighet för sin omgivning ska gå att bedöma utifrån materialet. Materialet ska omfatta fotografier av den närmaste omgivningen, fasaden mot gatan så att de bredvidliggande byggnaderna finns med på bild, samt en gatuvy, sedd ur fotgängarperspektiv, från gatan. Det ska framgå ur planerna i vilket höjdläge den nya byggnaden placerar sig i relation till den redan byggda miljön. Vidare ska materialet omfatta det övriga materialet för lovansökan med plan för gården.

Ansökan om bygglov ska göras i e-tjänsten Lupapiste. Fastighetens ägare öppnar projektet i Lupapiste och bjuder in huvudprojekteraren som part i projektet. Huvudprojekteraren är sakkunnig om ifyllandet av ansökan om lov, ser till att de bilagor som behövs sparas i Lupapiste och agerar som en ombudsman i kontakterna med byggnadstillsynen i det skede då ansökan görs.

Ett projekt som öppnas i Lupapiste.fi blir synligt för byggnadstillsynen i Grankulla i utkastskedet, då sökanden använder fältet för diskussion i sidans högra kant för att sända en fråga till myndigheterna.

Till sidans topp

2. Hur man ansöker om tillstånd

Bygglov
För att få bygga en byggnad måste man ha bygglov. Bygglov behövs också för sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med byggande, samt för att bygga ut en byggnad eller öka utrymmet som räknas till byggnadens våningsyta.

Andra reparationer och ändringar i en byggnad än sådana som nämns ovan kräver bygglov, om arbetet uppenbart kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden.

Åtgärdstillstånd
I stället för bygglov kan för byggandet sökas åtgärdstillstånd för uppförande av sådana konstruktioner och anläggningar, till exempel master, cisterner och skorstenspipor, beträffande vilka avgörandet av tillståndsärendet inte till alla delar kräver den styrning som annars behövs vid byggande.

Åtgärdstillstånd behövs dessutom för uppförande och placering av sådana konstruktioner eller anläggningar som inte betraktas som byggnader, om åtgärden inverkar på naturförhållandena, markanvändningen på det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden. Åtgärdstillstånd behövs också för andra åtgärder som ändrar en byggnads exteriör än sådana som kräver bygglov samt för lägenhetsarrangemangen i ett bostadshus.

Hur man lämnar in ansökan
Ansökan om lov lämnas in i byggnadstillsynens e-tjänst Lupapiste.fi efter att huvudprojekteraren har kontrollerat att alla bilagor, utredningar och planer som behövs har sparats i e-tjänsten.

Du kan registrera dig i tjänsten Lupapiste.fi med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Närmare anvisningar finns på webbplatsen Lupapiste.

När projektet har registrerats som en ansökan i Lupapiste.fi tar myndigheten upp ärendet för behandling och begär de utlåtanden och utredningar som behövs via Lupapiste. I det här skedet fogas också stadsbildskommitténs utlåtande, som inhämtats i anslutning till förhandspresentationen, till projektet och kan läsas under fliken Bilagor.

Vid behov ska grannarna höras om ansökan, och hörandet kan skötas antingen av sökanden eller av staden. Uppgifter om grannarna kan hämtas i Lupapiste.fi under fliken Utlåtanden efter att ansökan har lämnats in. Sökanden kan välja att själv höra grannarna och använda formuläret för hörande av grannar som hjälp. Grannarna ska underteckna formulären, som sedan lämnas in i Lupapiste, för att hörandet ska kunna konstateras gjort.

Grannarna kan också höras elektroniskt via Lupapiste om sökanden har deras e-postadresser. Sökanden kan också överlåta hörandet av grannarna till myndigheten via Lupapiste. Avgift enligt taxan tas ut då myndigheten har hand om hörandet.

Det lönar sig att lämna in ansökan först sedan när ansökan är klar för behandling, dvs. när alla bilagor som behövs har sparats i Lupapiste.fi. Det går att komplettera en ansökan i Lupapiste, men då ska man meddela myndigheten om det via fältet för diskussion i högra kanten av sidan. Specificera i meddelandet exakt vad kompletteringen eller ändringen går ut på. Vi ber dig att informera byggnadsinspektören även per e-post när det gäller ärenden som du har skickat in via Lupapiste eller förfrågningar som du har gjort via tjänsten.

Till sidans topp

3. Beslut om bygglov fattas och beslutet vinner laga kraft

Byggande eller någon annan åtgärd som kräver lov eller tillstånd kan inledas då lovet har beviljats och har vunnit laga kraft efter att tiden för sökande av ändring har gått ut. Myndigheten som beviljar lov eller tillstånd kan dock på ansökan bevilja rätt att påbörja byggnadsarbetena mot säkerhet innan bygglovet vunnit laga kraft. Rätt att påbörja arbetet innan lovet har vunnit laga kraft kan sökas redan i anslutning till bygglovsansökan eller med skild ansökan under tiden för sökande av ändring. Tiden för sökande av ändring för tjänsteinnehavarbeslut är 14 dagar från att beslutet meddelades, medan tiden för sökande av ändring för beslut av byggnadsutskottet är 30 dagar från det beslutet meddelades.

En avgift enligt taxan som har godkänts av Grankulla stadsfullmäktige tas ut för beslut om lov och tillstånd.

Tillståndsbeslut
Tillståndsbeslut meddelas efter anslag. Besluten publiceras på byggnadstillsynens elektroniska anslagstavla efter beslutsdatumet. Det stämplade beslutet överförs till Lupapiste dagen då beslutet meddelas, vilket är ungefär en vecka efter beslutsdatum. Tillståndsbeslutet finns sedan i Lupapiste under förutsättning att den som har öppnat projektet i Lupapiste har gett läsaren rättigheter att se information om projektet.

Tillståndsbeslutet kan också sändas per post om sökanden särskilt begär det.

Tillståndets giltighetstid och förlängning
Ett beviljat tillstånd ger rätt att utföra en viss byggnadsåtgärd eller annan åtgärd som tillståndet gäller under tillståndets giltighetstid.

Ett bygglov förfaller om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år från den dag beslutet meddelades. Åtgärden måste inte verkställas, utan man kan låta blir att genomföra ett projekt som beviljats lov, varvid lovet förfaller.

Om tillståndets giltighetstid inte räcker till för projektet kan man ansöka om förlängning av giltighetstiden medan tillståndet ännu är giltigt. Projektet kan beviljas en förlängning om förutsättningarna uppfylls enligt det som står i markanvändnings- och bygglagen. Det går att ansöka om förlängning via tjänsten Lupapiste.fi.

Till sidans top

4. Sökande av ändring

Den som är missnöjd med ett tillståndsbeslut som har fattats av en tjänsteinnehavare kan söka ändring genom att rikta ett skriftligt rättelseyrkande till byggnadsutskottet. Tidsfristen för rättelseyrkandet är 14 dagar från dagen då beslutet meddelades.

Ändring i tillståndsbeslut som har fattats av byggnadsutskottet söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dagar från det beslutet meddelades.

Ändring i beslut som har fattats av Helsingfors förvaltningsdomstol söks hos Högsta förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. Närmare anvisningar om sökande av ändring bifogas med varje tillståndsbeslut.

Till sidans top

5. Påbörjande av projektet och inledande möte

Arbetet kan påbörjas när beslutet har vunnit laga kraft eller då man har beviljats rätt att påbörja arbeten mot säkerhet innan tillståndet har vunnit laga kraft. Innan man påbörjar arbetet ska man kontakta byggnadsinspektören och avtala en tid för det inledande mötet.

Inledande möte
Vid det inledande mötet ska skyldigheterna som byggaren åläggs enligt  tillståndshandlingarna gås igenom, liksom också de centrala parterna i planeringen och byggarbetet under byggnadsfasen av projektet, personerna som ansvarar för byggnadsfasen, personerna som utför granskningarna av de olika byggskedena, samt utredningar och åtgärder som säkrar byggandets kvalitet och beaktar miljön.

Utöver byggnadstillsynsmyndigheten ska åtminstone den som påbörjar byggprojektet eller dennes representant vara närvarande vid det inledande mötet, liksom också huvudprojekteraren, den ansvariga arbetsledaren samt vid behov projekterare och arbetsledare för specialområden.

I omfattande och krävande projekt kan det inledande mötet vid behov hållas i delar. Ett skilt inledande möte kan hållas för VVS-arbetena.

Utmärkning av byggnadens plats på tomten
Märkningen av byggnadens plats på tomten och byggnadens höjdläge ska göras innan byggandet påbörjas. Märkningen görs på kundens begäran när bygglovet vunnit laga kraft.

Till sidans top

6. Byggarbete

Med myndighetsinspektioner under byggnadsarbetet avses de syner och inspektioner som utförs i olika skeden av arbetet för att konstatera huruvida byggandet följer bygglovet, de godkända ritningarna och bestämmelserna i lagen.

Byggprojektets art och svårighetsgrad inverkar på inspektionerna under byggnadsarbetet. Myndighetsövervakningens omfattning fastställs i tillståndsbeslutet och kan kompletteras vid det inledande mötet.

Myndighetsövervakning begärs av byggnadsinspektören då arbetet framskrider, bl.a. grundbottensyn, konstruktionssyn, värme-, vatten- och ventilationssyn samt slutsyn. Utmärkning av byggnadens plats och lägessyn ska beställas hos markanvändningsenhetens mätningstjänst.

Villkoren för tillståndsbeslutet kan omfatta syner eller inspektioner också av andra myndigheter eller parter. Här ingår t.ex. brandsyn eller inspektion av elutrustning innan byggnaden tas i bruk.

Den som påbörjar byggprojektet eller dennes representant, den ansvariga arbetsledaren, arbetsledarna för specialområdena som synen gäller samt vid behov byggnadens projekterare ska vara närvarande vid synerna. Synen kan dock förrättas även om någon av dessa inte är närvarande.

Grundbottensyn
Då schaktningsarbetena för grunden är klara eller då pålningen har inletts ska den ansvariga arbetsledaren begära grundbottensyn. Marken under grunden får inte täckas permanent före synen. Beroende på hur krävande projektet och grundförhållandena är kan också byggnadens geotekniska projekterare kallas till synen.

Lägessyn
När byggnadens golv och ytterväggar är klara ska den ansvariga arbetsledaren beställa lägessyn hos markanvändningsenhetens mätningstjänst. Vid lägessynen fastställs att byggnadens läge, höjdläge och huvudmått överensstämmer med de godkända ritningarna.

Konstruktionssyn
När de bärande konstruktionerna är klara ska den ansvariga arbetsledaren begära konstruktionssyn. Konstruktionerna får inte täckas permanent före synen. Beroende på hur krävande konstruktionerna är kan också konstruktionernas projekterare kallas till synen.

I anslutning till konstruktionssynen ska den ansvariga arbetsledaren förete en inspektionshandling där de personer som ansvarar för inspektionerna har fört in de arbetsskeden som dittills har granskats samt inspektioner av att permanent installerade material godkänns som lämpliga.

Värme-, vatten- och ventilationssyn
I krävande och omfattande projekt ska vvs-arbetsledaren begära värme-, vatten- och ventilationssyn när dessa installationer har slutförts.

Inspektion av rökkanaler
Om byggnaden förses med rökkanaler ska den ansvariga arbetsledaren begära inspektion av kanalerna. Inspektionen kan göras efter att rökkanalernas konstruktioner är klara så att säkerhetsavståndet till andra konstruktioner kan konstateras.

Övriga syner och inspektioner
Villkoren för beslutet om bygglov kan omfatta andra specialplaner och särskilda syner eller inspektioner som ansluter till dem och som sköts av andra myndigheter.

De som har gjort upp specialplanerna och arbetsledarna för byggnads- och vvs-arbetena ansvarar tillsammans för att specialplanerna visas för myndigheterna och för syner och inspektioner som ansluter till dem.

Till sidans top

7. Byggarbetet slutförs

Ur byggnadstillsynens perspektiv avslutas övervakningen av byggarbetet i och med slutsynen. Den ansvariga arbetsledaren ska kontakta byggnadstillsynen för att boka tid för slutsynen medan bygglovet är i kraft.

Innan slutsynen ska alla de syner och inspektioner som byggnadstillsynsmyndigheten beslutat om ha förrättats och de åtgärder som dessa kräver har vidtagits, alla inspektioner i anslutning till byggarbetet av andra myndigheter ska ha förrättats, och byggnadens bruks- och underhållsanvisningar ska ha utarbetats. Utöver ovanstående ska alla anteckningar ha gjorts i inspektionsprotokollet för bygget och energiintyget ska vara uppdaterat.

Om den som bygger projektet är en privatperson ska denne vid slutsynen eller i anslutning till ibruktagandet uppvisa också ett intyg från skatteförvaltningen över att skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande har uppfyllts. För att kunna få ett intyg ska byggarbetsbeställaren ge skatteförvaltningen uppgifter om företag och arbetstagare som utfört byggarbetet inklusive identifierings- och kontaktuppgifter.

Slutsyn
En byggnad eller en del av den får inte tas i bruk förrän byggnadstillsynsmyndigheten vid slutsynen har godkänt den för ibruktagande. Vid slutsynen konstateras att byggarbetet har utförts enligt planerna och bygglovets villkor och att de övriga villkoren för ibruktagandet, såsom villkor för sundhet, person- och brandsäkerhet uppfylls.

Det är också möjligt att förrätta en partiell slutsyn. Den del av byggnaden som ska tas i bruk ska då uppfylla kraven på att den är säker, sund och användbar och vara så nära fullbordad att ingen ytterligare syn behövs för den. Halvfärdiga bostadsbyggnader ska dessutom uppfylla förutsättningarna för ibruktagande av bostad. I bostaden ska åtminstone köket, toalett- och tvättutrymmena och ett bostadsrum stå klara. VVS-utrustningen ska fungera och det ska finnas ett ibruktagningsbesiktningsprotokoll för elinstallationerna.

Underhåll av den byggda miljön
Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen.  Bestämmelser om underhåll och renlighet som gäller byggnader och tomter finns också i Grankulla stads byggnadsordning. Byggnader, konstruktioner och deras fasader samt staket och portat ska hållas i gott skick och skador ska repareras. Byggnader som är skyddsmärkta eller som finns med i Grankullas byggnadsinventering ska vårdas så att deras värde bevaras.  En tomt ska användas enligt det ändamål som införts i detaljplanen, och tomter får inte användas t.ex. för sådan långvarig lagring som förfular omgivningen eller orsakar olägenhet för grannarna.

Byggnadstillsynen övervakar den byggda miljön och underhållet av den. Översynen, som är inriktad på det allmänna intresset, omfattar utöver inspektion av det utvändiga underhållet av byggnader, konstruktioner och staket även översyn av lagring på tomten.

Till sidans början