Rakennusprosessi etenee rakennusluvan hakemisen yhteydessä seuraavasti:

  1. Hankkeen ennakkoesittely rakennustarkastajalle ja kaupunkikuvatoimikunnalle
  2. Luvan hakeminen sähköisen asiointipalvelun kautta
  3. Lupapäätös ja luvan lainvoimaisuus
  4. Muutoksenhaku
  5. Hankkeen aloittaminen ja aloituskokouksen järjestäminen
  6. Rakentaminen
  7. Rakennustyön loppuun saattaminen

Rakennushankkeita koskevaa ohjeistusta

Rakennuksen ulkopuolinen valaistus tulee suunnitella pääsuunnittelun yhteydessä siten, että se tukee rakennuksen arkkitehtuuria. Kerrostalohankkeissa tulee olla valaistussuunnittelusta vastaava suunnittelija. Valaistussuunnitelma tulee esitellä rakennusvalvonnassa ja kaupunkikuvatoimikunnassa erikseen ennen luvan myöntämistä siten, että valaistuksen vaikutus ympäristöön on arvioitavissa pimeän aikana. Ulkovalaistus on osa kaupunkikuvaa ja sitä tulee tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta. Valaistus ei saa aiheuttaa häiriövaloa ympäristöönsä, eikä erottua ympäristöstään tarpeettomasti.

Lue lisää asiasta Helsingin kaupungin nettisivuilta kohdasta Helsingin häiriövaloselvitys.

Kaavassa istutettava tontinosa tulee säilyttää puistomaisena ja rakentamisen yhteydessä istutettava tontinosa tulee rakentaa puistomaiseksi niin, että tienäkymä on vehreä.

1. Hankkeen ennakkoesittely rakennustarkastajalle ja kaupunkikuvatoimikunnalle

Ennakkoesittelyvaiheessa rakennushankkeen rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä sähköpostitse rakennusvalvontaan. Yhteydenottoa toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelun käynnistyessä.

Ennakkoesittelyssä käydään läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat luvan myöntämisedellytyksiin.

Rakennustarkastajan ennakkoesittelyn keskeinen tavoite on varmistaa samalla rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Vähintään pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan pätevyydet tulee esittää ennakkoneuvottelun yhteydessä.

Suunnitelmia laadittaessa on noudatettava asemakaavamääräyksiä, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä – asetusta, Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestystä sekä muita rakentamista koskevia määräyksiä ja asetuksia.

Ennakkoesittelyssä tulee tuoda esille kaikki suunnitelmien kohdat, joissa voidaan joutua harkitsemaan poikkeamista määräyksistä (esim. vähäiset kaavapoikkeamat). Rakennusvalvonta voi tietyin edellytyksin myöntää vähäisiä poikkeamia. Poikkeamien edellytykset tulee aina varmistaa rakennusvalvonnasta ennen suunnittelun jatkamista.

Kaupunkikuvatoimikunnan käsittely on osa ennakkoesittelyä. Kaupunkikuvatoimikunnan tehtävänä on arvioida sitä, minkälainen vaikutus rakentamisella on ympäristöön. Uudisrakennuskohteet menevät kaupunkikuvatoimikunnan arvioitaviksi ennen valiokuntakäsittelyä. Rakennuslupaa koskevassa päätöksenteossa tarkastellaan rakennuksen ympäristöön soveltumista. Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto on asiantuntijaelimen kannanotto, joka tarvitaan kyseistä päätöksentekoa varten.

Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokouksessa esiteltävä aineisto tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta rakennusvalvontaan. Materiaalit tulee lähettää sähköpostitse yhtenä pdf-muotoisena tiedostona osoitteella: sirkka.lamberg@kauniainen.fi. Tiedoston maksimikoko on 5Mt.

Aineistosta tulee olla arvioitavissa hankkeen sopivuus ympäristöön. Aineiston tulee sisältää valokuvia lähiympäristöstä, katujulkisivu niin, että viereiset rakennukset näkyvät esityksessä sekä katunäkymä kadulla kulkijan perspektiivistä katsottuna. Suunnitelmista tulee hahmottua mihin korkeusasemaan uusi rakennus sijoittuu suhteessa jo rakennettuun ympäristöön. Lisäksi aineistossa tulee olla mukana muu lupamateriaali pihasuunnitelmineen.

Rakennuslupahanke käynnistetään sähköisessä asiointipalvelussa Lupapiste.fi:ssä. Kiinteistön omistaja avaa hankkeen Lupapisteessä ja kutsuu pääsuunnittelijan osapuoleksi hankkeelle. Pääsuunnittelija toimii asiantuntijana lupahakemuksen täyttämisen osalta, huolehtii tarvittavien liitteiden tallentamisesta Lupapisteeseen ja toimii luvan hakuvaiheessa asiamiehenä rakennusvalvontaan.

Lupapisteessä avattu hanke tulee näkyviin Kauniaisten rakennusvalvonnassa hakemuksen luonnosvaiheessa, kun sivun oikeassa reunassa sijaitsevan keskustelukentän kautta lähetetään kysymys viranomaiselle. Kysymykset tai tieto Lupapisteen kautta tehdystä kyselystä pyydetään lähettämään myös sähköpostitse rakennustarkastajalle.

Palaa sivun alkuun

2. Luvan hakeminen

Rakennuslupa
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Toimenpidelupa
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Lupahakemuksen tekeminen
Lupahakemus laitetaan vireille rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa Lupapiste.fi:ssä sen jälkeen, kun pääsuunnittelija on tarkistanut, että kaikki tarvittavat liitteet selvitykset ja suunnitelmat on tallennettu asiointipalveluun.

Voit rekisteröityä Lupapiste.fi -asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Lupapiste.fi:n sivuilta.

Kun hanke on hakemuksena Lupapisteessä, viranomainen aloittaa asian käsittelyn ja pyytää tarvittavia lausuntoja ja selvityksiä Lupapisteen kautta. Ennakkoesittelyssä valmistunut kaupunkikuvatoimikunnan lausunto lisätään tässä vaiheessa hankkeelle ja se on luettavissa Liitteet-välilehdellä.

Lupahakemuksesta kuullaan tarvittaessa naapureita, joko hakijan tai kaupungin toimesta.
Naapurien tiedot voi hakea Lupapisteessä Lausunnot-välilehdellä sen jälkeen, kun hakemus on jätetty. Hakija voi halutessaan kuulla itse naapurit ja käyttää siinä apuna naapurinkuulemislomaketta. Naapureiden allekirjoittamat naapurinkuulemislomakkeet tulee palauttaa Lupapisteeseen, jotta kuulemisen voidaan katsoa tulleen suoritetuksi.

Naapurinkuulemisen voi suorittaa myös sähköisesti Lupapisteen kautta, mikäli hakijalla on tiedossaan naapurien sähköpostiosoitteet. Naapurinkuuleminen on mahdollista antaa myös viranomaisen tehtäväksi Lupapisteessä. Viranomaisen suorittamasta kuulemisesta peritään taksan mukainen maksu.

Hakemus kannattaa laittaa vireille vasta siinä vaiheessa, kun hakemus on valmis käsiteltäväksi eli kun kaikki tarvittavat liitteet on lisätty Lupapisteeseen. Hakemusta on mahdollista täydentää Lupapisteessä, mutta tällöin asiasta on ilmoitettava viranomaiselle sivun oikeassa laidassa olevan keskustelukentän kautta. Ilmoituksessa tulee yksilöidä mistä täydennyksestä tai muutoksesta on kyse.

Luvan hakuvaiheeseen liittyvää ohjeistusta:

Rakennesuunnittelun perusteet ja hankekuvaus (uudisrakentaminen, Topten OHJE ARK 06)
Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset (Topten OHJE ARK 11)

Palaa sivun alkuun

3. Lupapäätös ja luvan lainvoimaisuus

Rakentaminen tai muu luvan mukainen hanke voidaan aloittaa, kun lupa on myönnetty ja se on tullut muutoksenhakuajan eli valitusajan jälkeen lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden työn aloittamiselle vakuutta vastaan ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta voi hakea jo varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella valitusajan kuluessa. Viranhaltijan tekemissä päätöksissä muutoksenhakuaika on 14 päivää luvan antopäivästä ja Rakennusvaliokunnan tekemissä lupapäätöksissä 30 päivää luvan antopäivästä.

Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Kauniaisten kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukainen lupamaksu.

Lupapäätös

Lupa myönnetään julkipanon jälkeen. Päätökset julkaistaan rakennusvalvonnan sähköisellä ilmoitustaululla päätöspäivän jälkeen. Leimattu lupapäätös siirtyy Lupapisteeseen luvan antopäivänä, joka on noin viikko päätöspäivästä. Lupapäätös on tämän jälkeen saatavilla Lupapisteestä edellyttäen, että lukijalla on vähintään hankkeen Lupapisteessä perustaneen henkilön valtuuttamat lukuoikeudet hankkeelle.

Lupapäätös voidaan lähettää myös postitse, mikäli hakija tätä erikseen pyytää.

Lupapäätöksen voimassaoloaika ja voimassaoloajan jatkaminen

Myönnetty lupa oikeuttaa tietyn rakentamistoimenpiteen tai muun luvan mukaisen toimenpiteen suorittamiseen luvan voimassaoloaikana.

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakentamista ole aloitettu kolmessa vuodessa luvan antopäivästä tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa antopäivästä. Toimenpidettä ei ole pakko suorittaa vaan luvan mukainen hanke voidaan jättää toteuttamatta, jolloin lupa raukeaa.

Mikäli luvan voimassaoloaika ei riitä hankkeen toteuttamiseen, lupapäätöksen voimassaololle on mahdollista hakea jatkoaikaa luvan ollessa vielä voimassa. Hankkeen toteuttamiselle voidaan myöntää jatkoaikaa, mikäli maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Jatkoaikaa on mahdollista hakea Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Palaa sivun alkuun

4. Muutoksenhaku

Viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennusvaliokunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Rakennusvaliokunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet liitetään mukaan kuhunkin lupapäätökseen.

Palaa sivun alkuun

5. Hankkeen aloittaminen ja aloituskokouksen järjestäminen

Hankkeen työvaiheen voi aloittaa kun lupa on tullut lainvoimaiseksi tai sille on myönnetty aloittamisoikeus vakuutta vastaan ennen luvan lainvoimaisuutta. Ennen rakentamisen aloittamista tulee olla yhteydessä rakennustarkastajaan ja sopia aika aloituskokoukseen.

Aloituskokous

Aloituskokouksessa käydään läpi lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen rakennusvaiheen suunnittelun ja rakennustyön toteutuksen keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt, työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt ja selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi.

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennusvalvontaviranomaisen lisäksi ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa myös muut erityisalojen suunnittelijat ja työnjohtajat.

Laajoissa ja vaativissa hankkeissa aloituskokous voidaan tarvittaessa pitää vaiheittain. LVI-töiden osalta voidaan pitää erillinen aloituskokous.

Rakennuksen paikan merkintä tontille

Rakennuksen paikka ja korkeusasema tulee merkitä tontille ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan hakemuksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Hakemus tehdään mittauspalvelujen sivuilta löytyvällä tilauslomakkeella.

Palaa sivun alkuun

6. Rakentaminen

Viranomaisten suorittamalla rakennustyön aikaisella valvonnalla tarkoitetaan rakentamisen eri vaiheissa tehtäviä katselmuksia ja tarkastuksia, joissa todetaan onko rakentaminen tehty myönnetyn luvan, hyväksyttyjen piirustusten ja laissa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustyön aikaiseen valvontaan vaikuttavat rakennushankkeen laatu ja vaativuus. Viranomaisvalvonnan laajuus määritellään lupapäätöksessä ja sitä voidaan täydentää aloituskokouksen yhteydessä.

Viranomaiskatselmuksia, kuten pohja-, rakenne-, lvi-, savuhormi- ja loppukatselmus, pyydetään työn edistymisen mukaan rakennusvalvonnasta. Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus tilataan maankäyttöyksikön mittauspalvelusta.

Lupapäätöksen ehtoihin voidaan merkitä myös muiden viranomaisten tai tahojen suorittamien erityiskatselmusten ja tarkastusten tarve. Niitä voivat olla esimerkiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritettavat palotarkastukset tai sähkölaitteiden tarkastukset.

Katselmuksissa tulee olla läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, vastaava työnjohtaja, katselmukseen liittyvän erityisalan työnjohtajat sekä tarvittaessa rakennuksen suunnittelijat. Katselmus voidaan kuitenkin toimittaa, vaikka joku edellä mainituista ei olisi paikalla.

Pohjakatselmus
Peruskuopan kaivu- ja louhintatöiden valmistuttua tai paalutuksen alettua vastaava työnjohtaja pyytää pohjakatselmuksen suorittamista. Perusmaata ei saa peittää pysyvästi sitä ennen. Hankkeen ja pohjaolosuhteiden vaativuuden mukaan katselmukseen pyydetään osallistumaan myös rakennuksen geotekninen suunnittelija.

Sijaintikatselmus
Kun rakennuksen lattiat ja seinän ulkoverhoukset on tehty, vastaava työnjohtaja tilaa maankäyttöyksikön mittauspalvelusta sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen sijainti, korkeusasema ja päämitat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset.

Rakennekatselmus
Kantavien rakenteiden valmistuttua vastaava työnjohtaja pyytää rakennekatselmuksen suorittamista. Rakenteita ei saa peittää pysyvästi sitä ennen. Rakenteiden vaativuuden mukaan katselmukseen pyydetään osallistumaan myös rakenteiden suunnittelija.

Rakennekatselmuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan on esitettävä tarkastusasiakirja, johon tarkastuksesta vastaavat henkilöt ovat merkinneet siihen mennessä tarkastetut työvaiheet sekä pysyvästi asennettujen materiaalien kelpoisuuden tarkastamisen.

Lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset
Vaativimmissa ja laajoissa hankkeissa lämmitys-, vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen valmistuttua kvv/iv-työnjohtaja pyytää LVI-katselmuksen suorittamista.

Savuhormien tarkastus
Mikäli rakennukseen tulee savuhormirakenteita, vastaavan työnjohtajan tulee pyytää savuhormien tarkastusta. Tarkastus voidaan suorittaa sen jälkeen, kun savuhormirakenteet ovat valmiit ja suojaetäisyydet muihin rakenteisiin voidaan todeta.

Muut katselmukset ja tarkastukset
Rakennuslupapäätöksen ehdoissa voidaan määrätä muista erityissuunnitelmista ja niihin liittyvistä, muiden viranomaisten suorittamista erityiskatselmuksista ja tarkastuksista.
Erityissuunnitelmien esittämisestä viranomaisille sekä niihin liittyvistä katselmuksista ja työmaatarkastuksista huolehtivat erityissuunnitelmien laatijat sekä vastaavat rakennus-, kvv- ja iv-töiden työnjohtajat yhteistoiminnassa keskenään.

Palaa sivun alkuun

7. Rakennustyön loppuunsaattaminen

Rakennusvalvonnan näkökulmasta rakennustyön valvonta päättyy loppukatselmukseen. Vastaavan työnjohtajan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan loppukatselmusajan varaamiseksi luvan voimassaoloaikana.

Kaikki lupapäätöksessä edellytetyt katselmukset, tarkastukset ja toimenpiteet sekä rakennustyöhön liittyvät muiden viranomaisten tarkastukset pitää olla suoritettu ennen loppukatselmusta. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee myös olla laadittu. Edellä mainittujen asioiden lisäksi kaikki tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät tulee olla täytettynä ja energiatodistuksen päivitettynä.

Jos kohteen rakennuttajana toimii yksityishenkilö, tulee loppukatselmuksessa tai käyttöönoton yhteydessä esittää myös verohallinnolta saatu todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Todistuksen saamiseksi rakennuttajan on toimitettava verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen.

Loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmuksessa todetaan, että rakennustyö on tehty suunnitelmien ja rakennusluvan ehtojen mukaisesti ja että sen muut käyttöönoton edellytykset, kuten terveellisyys, henkilö- ja paloturvallisuusasiat, täyttyvät.

Loppukatselmus voidaan suorittaa myös osittaisena. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyydestä ja käyttöturvallisuudesta säädetyt vaatimukset ja olla niin valmis, ettei uutta katselmusta sen osalta tarvita. Keskeneräisten asuinrakennusten on lisäksi täytettävä asunnon käyttöönoton edellytykset. Asunnossa tulee olla valmiina ainakin keittiö, wc- ja peseytymistila sekä yksi asuinhuone. LVI-laitteiden tulee toimia ja sähköasennuksista tulee olla käyttöönottopöytäkirja.

Rakennetun ympäristön kunnossapito

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Myös Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan määräyksiä rakennusten ja tonttien kunnossapidosta ja siisteydestä. Rakennukset, rakennelmat ja niiden julkisivut sekä aidat ja portit on pidettävä kunnossa ja niihin tulleet vauriot on korjattava. Suojeltavaksi määrättyjä tai Kauniaisten inventointilistalla olevia rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden arvo vaarannu. Tonttia tulee käyttää asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen, eikä sitä saa käyttää esimerkiksi sellaiseen pitkäaikaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille.

Rakennusvalvonta valvoo osaltaan rakennettua ympäristöä ja sen kunnossapitoa. Yleisen edun näkökulmasta suoritettava valvonta pitää sisällään paitsi rakennusten, rakennelmien ja aitojen ulkoisen kunnossapidon tarkastelua, myös tontilla tapahtuvan varastoinnin valvontaa.

Palaa sivun alkuun