Mittauspalveluihin kuuluvat esimerkiksi rakennusvalvontamittaukset (rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus), rajannäyttö epäselvän tontin rajan paikan selvittämiseksi sekä maanalaisten johtojen sijaintiselvitykset.

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennuksen paikan merkitseminen

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen on tehtävä ennen rakentamisen aloittamista, jos rakennusluvassa näin määrätään. Merkitseminen tehdään asiakkaan tilauksesta rakennusluvan saatua lainvoiman tai kun rakennuslupa on myönnetty ja on maksettu vakuusmaksu rakentamisen aloittamiseksi ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Toimenpide on maksullinen. Merkitsemistä haetaan kirjallisesti alla olevalla tilauslomakkeella.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Rakennuksen perustusten valmistuttua on tehtävä rakennuksen sijaintikatselmus, jos rakennusluvassa näin määrätään. Sijaintikatselmuksessa todetaan, ovatko rakennuksen sijainti ja korkeusasema hyväksyttyjen piirustusten mukaiset. Katselmus tehdään asiakkaan tilauksesta. Tilauksen voi tehdä puhelimitse. Toimenpide on maksullinen.

Muut mittaus- ja laskentapalvelut

Rajannäyttö

Epäselvä tontin rajan paikka voidaan merkitä puupaaluilla maastoon ns. rajannäytöllä, mikäli rajan paikasta ei ole riitaa. Rajannäytöllä ei rajaa virallisesti vahvisteta eikä merkitä pysyvästi maastoon. Rajannäytön voi tilata tontin omistaja. Rajannäytön kustannukset maksaa hakija. Mikäli tontin raja halutaan vahvistaa virallisesti ja merkitä maastoon pysyvästi, voidaan rajan paikka selvittää ja vahvistaa rajankäyntitoimituksella.

Laskentapalvelu

Tontin sisäisten hallintarajojen paikka voidaan tontin omistajien tilauksesta laskea ja niin haluttaessa myös merkitä maastoon. Toimenpide ei ole virallinen kiinteistötoimitus eikä hallintarajoja merkitä pysyvästi. Laskennan ja merkitsemisen kustannukset maksaa hakija.

Rajannäytön ja laskentapalvelun tilaaminen

Tilaukset lähetetään sähköpostitse, yhteystiedot alla.

Tilauksesta tulee ilmetä tilattava toimenpide, rajannäytön/laskennan osoite, tilaajan tiedot ja laskutustiedot (myös henkilö- tai Y-tunnus).

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Johtotietopalvelu

Kaikissa maanpinnan alapuoleisissa suunnittelu-, rakentamis- ja tutkimustöissä tulee ennen työhön ryhtymistä selvittää alueen maanalaiset johtotiedot.

Espoon kaupungin johtotietopalvelu hoitaa Kauniaisten alueella sijaitsevien maanalaisten johtojen sijaintiselvityksen ja näytön.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät

Kauniaisissa ja muissa Pääkaupunkiseudun kaupungeissa on 1.12.2012 alkaen siirrytty käyttämään seuraavia koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä:

  • ETRS-GK25-tasokoordinaatisto (kansainvälinen tunniste EPSG-3879)
  • N2000-korkeusjärjestelmä

Kauniaisissa aikaisemmin käytetyt VVJ-tasokoordinaatisto ja N60-korkeusjärjestelmä ovat samalla poistuneet käytöstä.

Järjestelmien muutos näkyy käytännössä niin, että tasokoordinaatiston pohjois- ja itä-koordinaatit ovat muuttuneet sekä pituudeltaan että numeroarvoltaan ja korkeuskoordi-naatin arvo kasvanut 24,7 cm.

Esimerkiksi:

P-koordinaattiI-koordinaattiKorkeuskoordinaatti
Vanha77834,60040460,28020,418
Uusi6677503,08425484838,58920,665

Ennen 1.12.2012 tuotettujen karttojen ja suunnitelmien koordinaatti- ja korkeustiedot perustuvat vanhoihin järjestelmiin. Tällaisia karttoja ja suunnitelmia käytettäessä onkin aina tärkeää selvittää, mihin järjestelmiin perustuen ne on laadittu.

Lue lisää aiheesta: