Öppetider under sommaren

Utmärkning av byggnader i terrängen, lägessyner och andra terrängmätningstjänster utförs inte 8.7–12.7. Mätningar mellan 29.7-16.8 ska beställas senast må 22.7.

Mätningar inom byggnadstillsynen

Utmärkning av byggnadens plats

Märkningen av byggnadens plats och höjdläge ska göras innan byggandet påbörjas, om så bestäms i bygglovet. Märkningen görs på kundens begäran när bygglovet vunnit laga kraft eller, före detta, när bygglov beviljats och en av byggnadstillsynsmyndigheten godtagen säkerhetsavgift har betalats för att inleda byggandet innan bygglovet vunnit lagakraft. Åtgärden är avgiftsbelagd. Ansökan om märkning görs skriftligt med beställningsblanketten nedan.

Lägessyn för byggnad

När byggnadens grund är färdig ska en lägessyn förrättas, om så bestäms i bygglovet. Vid lägessynen fastställs att byggnadens läge och höjdläge överensstämmer med de godkända ritningarna. Lägessyn beställs av kunden. Beställningen kan göras per telefon. Åtgärden är avgiftsbelagd.

Övriga mätnings- och beräkningstjänster

Råvisning

Om det råder oklarhet om var gränsen går, kan gränsen vid s.k. råvisning märkas ut i terrängen med träpålar, ifall det inte föreligger oenighet om gränsens plats. Med råvisning fastställs gränsen inte officiellt eller märks ut permanent i terrängen. Tomtägaren kan beställa råvisning. Kostnaderna för råvisningen betalas av sökanden. Om man vill fastställa gränsen officiellt och märka ut den permanent i terrängen, kan gränsen utredas och fastställas genom rågång.

Beräkningstjänst

På beställning av tomtägarna kan platsen för besittningsgränserna på tomten beräknas och, om så önskas, också märkas ut i terrängen. Åtgärden är inte en officiell fastighetsförrättning och besittningsgränserna märks inte ut permanent. Kostnaderna för beräkningen och utmärkningen betalas av sökanden.

Gör så här för att beställa råvisning och beräkningstjänst

Sänd beställningen per e-post, se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.
Följande uppgifter måste finnas med på beställningen: vilken åtgärd du vill beställa, adressen för gränsvisningen/beräkningen, uppgifter om beställaren och faktureringsinformation (även personbeteckning eller FO-nummer).

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Ledningstjänst

I alla planerings-, bygg- och undersökningsarbeten under markytan ska ledningarna och kablarna under jord klarläggas innan arbetet inleds.

Esbo stads sektion för ledningsdata utreder de underjordiska ledningarnas läge och sköter visningarna i Grankulla.

Koordinat- och höjdsystemen

Grankulla och de andra städerna i huvudstadsregionen övergick 1.12.2012 till att använda följande koordinat- och höjdsystem:

  • plankoordinatsystemet ETRS-GK25 (internationell beteckning EPSG-3879)
  • höjdsystemet N2000

Samtidigt togs det tidigare plankoordinatsystemet VVJ och höjdsystemet N60 ur bruk.

I praktiken märks förändringen så att de nordliga och ostliga koordinaterna i plankoordinatsystemet har ändrats i fråga om såväl längd och siffror och att höjdkoordinatens värde ökat med 24,7 cm.

Exempel:

Nordlig koordinatOstlig koordinatHöjdkoordinat
Gammal77834,60040460,28020,418
Ny6677503,08425484838,58920,665

På kartor och i planer som har gjorts upp före 1.12.2012 grundar sig uppgifterna om koordinater och höjder på de gamla systemen. Då man använder äldre kartor och planer är det särskilt viktigt att kontrollera vilka koordinat- och höjdsystem de grundar sig på.

Läs mer om ämnet: