Hankkeen aloittaminen ja aloituskokouksen järjestäminen

Hankkeen työvaiheen voi aloittaa kun lupa on tullut lainvoimaiseksi tai sille on myönnetty aloittamisoikeus vakuutta vastaan ennen luvan lainvoimaisuutta. Ennen rakentamisen aloittamista tulee olla yhteydessä rakennustarkastajaan ja sopia aika aloituskokoukseen.

Aloituskokous

Aloituskokouksessa käydään läpi lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen rakennusvaiheen suunnittelun ja rakennustyön toteutuksen keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt, työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt ja selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi ja ympäristön huomioonottamiseksi.

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennusvalvontaviranomaisen lisäksi ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa myös muut erityisalojen suunnittelijat ja työnjohtajat.

Laajoissa ja vaativissa hankkeissa aloituskokous voidaan tarvittaessa pitää vaiheittain. LVI-töiden osalta voidaan pitää erillinen aloituskokous.

Rakennuksen paikan merkintä tontille

Rakennuksen paikka ja korkeusasema tulee merkitä tontille ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan hakemuksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Hakemus tehdään mittauspalvelujen sivuilta löytyvällä tilauslomakkeella.