Valikko

Skattesatser

Enligt 111 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats.

Enligt 110 § i kommunallagen ska budgeten och ekonomiplanen göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Enligt 91 a § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska kommunen senast den 17 november året före skatteåret meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.
 
GRANKULLA STADS SKATTESATSER 2018

Kommunalskatt
17,00
Fastighetsskatter
  - Allmän fastighetsskattesats 0,93
  - Stadigvarande bostad
0,41
  - Övriga bostadsbyggnader       
0,93
  - Obebyggd byggplats
3,93
  - Allmännyttiga samfund
0,93
Hundskatt
uppbärs inte