Enligt 111 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats.

Enligt 110 § i kommunallagen ska budgeten och ekonomiplanen göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Enligt 91 a § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska kommunen senast den 17 november året före skatteåret meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Grankulla stads skattesatser 2023

Kommunalskatt4,36
Fastighetsskatter
  – Allmän fastighetsskattesats0,93
  – Stadigvarande bostad0,41
  – Övriga bostadsbyggnader0,93
  – Obebyggd byggplats3,93
  – Allmännyttiga samfund0,93
Hundskattuppbärs inte

Grankulla stads skattesatser 2024

Kommunalskatt4,40
Fastighetsskatter
  – Allmän fastighetsskattesats0,93
  – Skattesatsen för mark1,30
  – Stadigvarande bostad0,41
  – Övriga bostadsbyggnader0,93
  – Obebyggd byggplats3,93
  – Allmännyttiga samfund0,93
Hundskattuppbärs inte