Tillbaka till aktuellt
6.9.2021 | Miljö

Grankulla har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2035. För detta har staden gjort upp en resurssmart färdplan som sträcker sig fram tills dess och som innehåller de viktigaste åtgärderna för att staden ska bli klimatneutral. I denna publikationsserie presenterar vi allmän info om stadens klimatneutralitetsarbete samt aktuella eller redan genomförda klimatgåtgärder. Varje del i serien behandlar ett tema.

Tema 1: Utsläpp av växthusgaser 2020

Utsläppen av växthusgaser inom Grankulla stads område minskade år 2020 med 14 procent jämfört med 2019. Särskilt de minskade trafikutsläppen till följd av pandemin (-10 %) bidrog till resultatet. Coronaårets inverkan inom de andra sektorerna är svårare att urskilja bland de andra faktorer som påverkar resultatet. Utöver trafiken utgjorde dock den minskade användningen av stenkol för fjärrvärmealstring en av de främsta faktorerna. Energiförbrukningen minska också tack vare att vädret var varmt under året. Utsläppen som uppkommer på grund av elförbrukning har minskat i Grankulla redan under en längre tid i och med att den riksomfattande utsläppskoefficienten för el har minskat.

Grankullas klimatutsläpp beräknas inom uppföljningen av växthusgasutsläppen inom regionen, som årligen beräknas av HRM (Helsingforsregionens miljötjänster). År 2020 minskade regionens växthusgasutsläpp med ca 11 procent jämfört med 2019. Utsläppen uppgick till sammanlagt 4,18 miljoner ton koldioxidekvivalent (CO2-ekv).

Uppföljningen av växthusgasutsläppen inom huvudstadsregionen omfattar klimatutsläpp och utsläpp från energiproduktion inom regionen, men den omfattar inte indirekta klimatutsläpp som ansluter till konsumtion och uppkommer utanför regionen. Sådana indirekta klimatutsläpp uppkommer t.ex. inom elektronik- och textilindustrin, produktionen av importerade födoämnen eller byggprodukter, eller utsläpp från trafik och resor ut från regionen.  

Grankulla har som mål att uppnå klimatneutralitet år 2035. Utöver klimatneutralitet har staden som mål att avsevärt minska de indirekta utsläppen från konsumtion, även om en uppföljning av sådana utsläpp ännu inte ingår i den officiella beräkningen. För att klimatneutralitet ska kunna uppnås krävs att stadens invånare och olika aktörer i staden aktivt deltar och samarbetar.  

 HSY: Växthusutsläpp

Dagens utmaning:

Räkna ut ditt eget koldioxidavtryck (SITRA:s livsstilstest) och välj ett område där du kan minska på dina utsläpp.