Stadsbildskommittén

Stadsbildskommittén fungerar som sakkunnigorgan inom byggnadstillsynen med uppgift att bedöma kvaliteten på byggprojekt med avseende på stadsbilden.

Efter att projektansökan har lämnats in till Lupapiste avgör byggnadstillsynen vilka projekt som ska föras till stadsbildskommittén.

Alla nybyggen förs till stadsbildskommittén för utlåtande.

Stadsbildskommittén sammanträder en gång i månaden och föredragningslistan med presentationsmaterial sänds till medlemmarna på torsdagen föregående vecka. Mötesprotokollet blir klart samma vecka och protokollutdragen förs in i Lupapiste där de som är delaktiga i projektet kan läsa dem.

Presentationsmaterialet för projektet ska sändas per e-post som en enda pdf-fil till sirkka.lamberg@grankulla.fi inom den överenskomna tiden och ur materialet ska projektets inverkan på stadsbilden framgå. Mer information om vad som ska ingå i presentationsmaterialet i sju punkter finns här (anvisningen Luvanvaraisen rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto, endast på finska).

Stadsbildskommittén 2017–2019

Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Konsta Saarela


SFP


Kari Pesonen

Gröna
(ob.)
Vice ordförande
Pekka Herkama


Saml


Harri Fagerlund

Saml

Mervi Savolainen
Gröna
(ob.)

Veronica Rehn-Kivi
RKP

Föredragande/Sekreterare
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211
fornamn.efternamn@grankulla.fi