Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 28.2.2022 § 23 att utarbeta en detaljplaneändring som berör kvarter 113 i 1:a stadsdelen, en del av kvarter 4 i 1:a stadsdelen samt grön-, gatu- och torgområden (Stationsområdet).

Syftet är att utreda placeringen av ett flervåningshus med bostäder och affärer samt underjordiska parkeringsplatser i området. Dessutom utreds i planändringen stationsbyggnadens bruksändamål samt allmänna områdenas strukturering och användningsmöjligheter och samordning av olika verksamheter.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt från och med 7.6.2022 vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Ak243sv.

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Aicha Löf

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning