Ändringsområdet omfattar tomt 20 i kvarter 101 i 8:e stadsdelen (Akademivägen 20).

Syftet är att ändra detaljplanen i planområdet så att det blir möjligt att placera tre bostadshus på tomt 20 i enlighet med principerna i markdispositionsplanen (MASU 2). Då kan byggrätten på tomten fritt fördelas på högst tre bostäder. Den största tillåtna bottenarealen på tomten och den totala byggrätten på tomten ändras inte.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 10.11.2021–24.11.2021.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning