Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 12.4.2021 § 77 att utarbeta en detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 77 i 5:e stadsdelen (Kasabergsvägen 1) samt för en del av grön-, gatu- och trafikområdena i 5:e stadsdelen.

Syftet är att tillgodose tillbyggnadsbehoven vid Kasavuoren koulukeskus. Samtidigt undersöks avgränsningen av tomten i förhållande till de omgivande grön- och gatuområdena. Dessutom granskas områdesreserveringarna för gatu- och trafikområdena och deras detaljplanebeteckningar och planbestämmelser uppdateras.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt från och med 8.9.2021 vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.kauniainen.fi/Ak239sv.

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning